Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30-08-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  . ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 30η του µήνα Αυγούστου του έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1.Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιµολογίων µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.

2.Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια «Προµήθεια τροφίµων απόρων (είδη παντοπωλείου)». 3.Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την «Αντικατάσταση ελαστικών µεταφορικών µέσων –Μηχανηµάτων έργου» του ∆ήµου Σαρωνικού.

4.Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού.

5.Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προβολείς για το Γήπεδο Αναβύσσου)».

6.Λήψη απόφασης για ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες για µυοκτονίες και απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων (απεντόµωση και µυοκτονία στο αµαξοστάσιο Αναβύσσου)».

7.Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια επίπλων και σκευών (προµήθεια ηλεκτρικής σκούπας βαρέως τύπου για τον καθαρισµό του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου)».

8.Ψήφιση πίστωσης για την «Ανάλυση δειγµάτων νερού από τις δεξαµενές του δικτύου ύδρευσης» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

9.Ψήφιση πίστωσης για την «Ανάλυση δειγµάτων νερού υδρευτικών πηγαδιών και γεωτρήσεων του ∆ήµου» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

10. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια Τράπεζας για είσπραξη µε χρήση τερµατικών συσκευών POS στην Eurobank Cards AE».

11. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τηλ. φαξ & φωτοτυπικών) και ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

12. Ψήφιση πίστωσης για «Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών και προµήθεια ειδών εξοπλισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Αθλοπαιδιών».

13. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή Πλατειών, Παιδικών Χαρών, Πάρκων και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

14. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών».

15. Λήψη απόφασης για ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «∆απάνες µυοκτονιών-απεντοµώσεων και φιδοαπωθήσεων Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων».

16. Ψήφιση πίστωσης για «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Απειράνθου ∆.Ε. Καλυβίων» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

17. Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση δηµοτικού φωτισµού (οδός Σκύρου ∆.Κ. Σαρωνίδας).

18. Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση δηµοτικού φωτισµού (οδός Αγάπης ∆.Κ. Καλυβίων).

19. Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση δηµοτικού φωτισµού (Άγιος Γεώργιος ∆.Κ. Κουβαρά).

Καλύβια, 25/08/2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Categories