Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 31-08-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Απευθείας ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και προµήθεια καυσίµων θέρµανσης ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016».

Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

Categories