Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-09-2016

Σας προσκαλώ στην 24η
Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 19η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1.Αναµόρφωση (7η ) προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού οικονοµικού έτους 2016.
2.Ψήφιση πιστώσεων µέχρι τη λήξη του έτους 2016 για την «Προµήθεια του συνόλου των καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού», λόγω δύο άγονων διαγωνισµών και άγονης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αντιλογισµός των προγενέστερων πιστώσεων.
3.Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού.
4.Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (υπόθεση ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ προσφυγή στο Σ.τ.Ε.).
5.Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού».
6.Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της προµήθειας «Προµήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού» (σχετ. η αριθ. 251/16 απόφαση της Ο.Ε. και η αριθ. 61149/23634/25-8-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής).
7.Έγκριση 1ης εντολής πληρωµής της µελέτης «Υδραυλική µελέτη διευθέτησης ρέµατος Γαλάζιας Ακτής ∆.Ε. Καλυβίων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
8.Έγκριση 1ης εντολής πληρωµής της µελέτης «ΜΠΕ για τα έργα διευθέτησης στα πλαίσια οριστικής οριοθέτησης ρέµατος Γαλάζιας Ακτής και ρέµατος Αγίου Νικολάου ∆.Ε. Καλυβίων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
9.Έγκριση 8ης εντολής πληρωµής της µελέτης «Ολοκλήρωση της µελέτης Πράξη εφαρµογής της Πολεοδοµικής Μελέτης Β΄ Κατοικίας της περιοχής Παραλίας ∆ήµου Καλυβίων Θορικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
10. Έγκριση 4ης εντολής πληρωµής της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής
Β΄ Κατοικίας περιοχής Παραλίας Λαγονησίου ∆ήµου Καλυβίων Θορικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
11. Έγκριση 1ης εντολής πληρωµής της µελέτης «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το ΓΠΣ Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
12. Έγκριση 1ης εντολής πληρωµής της µελέτης «Μελέτη Αρχιτεκτονικών, Φυτοτεχνικών, Τοπογραφικών και Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών για αναπλάσεις Κ/Χ ∆ήµου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
13. Έγκριση 7ης εντολής πληρωµής του έργου «Κατασκευή Κεντρικού Αγωγού δικτύου οµβρίων οικισµού Λαγονησίου-∆ιευθέτηση ρέµατος ΚΙΤΕΖΑΣ».
14. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη διεκδικητικής και αναγνωριστικής, της κυριότητας, αγωγής κατά των Γεωργίου και ∆ηµητρίου Σαµπάνη (ρυµοτοµικό σχέδιο περιοχής Αγίου Νικολάου Αναβύσσου) και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου.
15. Λήψη απόφασης για συµµετοχή υπαλλήλων σε σεµινάριο µε θέµα «Το νέο θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες (Ν. 44123/16)» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συµµετοχής.
16. Λήψη απόφασης για συµµετοχή υπαλλήλων σε σεµινάριο µε θέµα «Ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές πάσης φύσεως προσωπικού ∆ηµοσίου, ΟΤΑ & ΝΠ∆∆» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συµµετοχής.
17. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΜΠΙΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ κλπ. (υπόθεση βλαβών σε διαµέρισµα λόγω διαρροής νερού από κεντρικό αγωγό του πρώην ∆ήµου Αναβύσσου).
18. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης έφεσης ΕΛΕΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥ (συµβασιούχου υπαλλήλου στον πρώην ∆ήµο Αναβύσσου και µετέπειτα ∆ήµου Σαρωνικού).
19. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (αµοιβή για νοµικές υπηρεσίες στον πρώην ∆ήµο Αναβύσσου).
20. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΟΖΗ (υπόθεση λογ/σµού του έργου «Αντικατάσταση πεπαλαιωµένου δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνες (Β΄φάση) της ∆.Κ. Σαρωνίδας).
21. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης τεσσάρων (4) προσφυγών της ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. (υπόθεση δηµοτικών τελών και ΤΑΠ).

Categories