Ανατέθηκε η εκπόνηση της Μελέτης για την ίδρυση ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ στη Θέση “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” Π. ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».

Αναρτήθηκε χθες 15/9/16στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ το συμφωνητικό ανάθεσης μεταξύ Δήμου Σαρωνικού και Μελετητή, της εκπόνησης της Μελέτης για τις πολεοδομικές εργασίες για την ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου στη Θέση ΓΕΡΑΚΙΝΑ Π.Φώκαιας

Δείτε τη σύμβαση

Σ Υ Μ Β ΑΣ Η
Για την ανάθεση εργασιών και συγκεκριμένα για την εκπόνηση της Μελέτης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».
ΑΜΟΙΒΗ (άνευ ΦΠΑ): 14.275,97 € – ΑΜΟΙΒΗ (με ΦΠΑ 24% 3.426,23 €): 17.702,20 €
Σύμφωνα με:
1. Τον Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-05) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.Δ./24-1-03 (ΦΕΚ 121/Δ/19-2-2003) «Καθορισμός Ζωνών Προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Νομού
Αττικής) (όρια των ορεινών όγκων Μερέντα, Μαυροβούνι, Ολύμπου, Πανείου (Κερατοβουνίου) και Λαυρεωτικής που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχήτων Δήμων Μαρκοπούλου, Κερατέας, Λαυρεωτικής, Καλυβιών και των κοινοτήτων Παλαιάς Φώκαιας, Αναβύσσου, Αγίου Κωνσταντίνου, Σαρωνίδας, Κουβαρά).
3. Την υπ’ αριθμ. 4073/823 (ΦΕΚ 200/Δ/1999) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί έγκρισης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην εκτός του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της (πρώην) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας για τον καθορισμό χώρου κοιμητηρίου και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.
4. Τις διατάξεις της Εγκυκλίου 5 του Υπουργείου Υποδ. Μεταφ. Δικτύων Αρ. Πρωτ. ΔΝΣα/οικ. 10757/ΦΝ439.6/15.02.2016 περί «Αναπροσαρμογής τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016», με βάση τις οποίες προκύπτει αμοιβή 14.436,00 € που αντιστοιχεί στο 30% της Α’ Τάξης πτυχίου για την Κατηγορία Μελετών 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 138/2009.
5. Την αρ. ΔMEO/α/o/1257 09.08.2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί αμοιβών μελετών (άρθρα Α. ΓΕΝ 4).
6. Την παράγραφο 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 περί απευθείας αναθέσεις μελετών.
7. Την Απόφαση 207/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού (η οποία κρίθηκε νόμιμη με το υπ’αρίθμ. πρωτοκ. 59864/23008/24-
8-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

Στο Δημαρχείο Σαρωνικού, σήμερα, την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Α. Αφ’ ενός ο Δήμαρχος Σαρωνικού, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ, που εκπροσωπεί τον Δήμο (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) και
Β. Αφ’ ετέρου Ο Μελετητής Χ.Κ.  (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)  συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Γενικά
Με την παρούσα σύμβαση, και με βάση την υπ’ αριθμ. 207/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της Μελέτης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τη Νομοθεσία, τη σχετική με την ανάθεση μελετών. Σε ό,τι αφορά την αμοιβή ισχύουν οι σχετικές διατάξεις περί απευθείας ανάθεσης μέχρι του ύψους του 30% της μέγιστης αμοιβής της Α’ τάξης πτυχίου κατηγορίας 2. Ορίζεται ότι η συνολική αμοιβή της Μελέτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της ανώτερης αμοιβής της Α’ τάξης πτυχίου, όπως αυτή καθορίζεται από τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, την περίοδο της έγκρισης και αποπληρωμής της Μελέτης. Στην περίπτωση που το σύνολο των εργασιών της Μελέτης υπερβαίνει το ως άνω ποσόν εκπίπτει σαν ποινική ρήτρα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Αντικείμενο – Σκοπός Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εργασίες πολεοδομικής φύσεως που απαιτούνται για την προώθηση του σχεδιασμού της ίδρυσης του νέου κοιμητηρίου στη θέση «Γερακίνα» Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο (ΥΑ 4073/823/1999 – ΦΕΚ 200/Δ/1999). Οι ανωτέρω εργασίες είναι οι εξής (συνοπτικά):
 Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης και Διαγραμμάτων απεικόνισης προτεινόμενων έργων ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή του πρώην και ανενεργού ΧΑΔΑ, προκειμένου για την υποβολή τους, εκ μέρους του Δήμου, στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.
 Σύνταξη Σχεδιαγραμμάτων απεικόνισης της οργάνωσης του νέου κοιμητηρίου (μνήματα, χώροι στάθμευσης, πεζόδρομοι κλπ.).
 Σύνταξη Μελέτης Χωροθέτησης κτιριακών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το νέο κοιμητήριο (Ιερός Ναός, Χώροι Διοίκησης – Γραφεία, WC,
Αποθηκευτικοί Χώροι, Νεκροθάλαμος, Κυλικείο κ.ά)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Διάρκεια εκτέλεσης εργασιών
Η ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης είναι η ημερομηνία της υπογραφής της. Ο χρόνος εκπόνησης των εργασιών ορίζεται σε 5 μήνες από την παραπάνω ημερομηνία.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Επίβλεψη εργασιών – Έγκριση Μελέτης
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σαρωνικού. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται
η Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού και η επίβλεψη της
Μελέτης θα γίνει από την ίδια Διεύθυνση. Η παραλαβή της Μελέτης
πραγματοποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής
Η συνολική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης που
αναφέρεται στο θέμα (Κατηγορία 2 – Πολεοδομικές Εργασίες) ανέρχεται στο ποσό
των δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά
λεπτών (14.275,97 €) πλέον Φ.Π.Α.
Η αμοιβή καταβάλλεται α. το 70% με την υποβολή της Μελέτης, β. 10% μετά την
παρέλευση 2 μηνών από την υποβολή γ. το 20% με την παραλαβή της Μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση
Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 3316/2005, ο Ανάδοχος κατέθεσε:
– Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ υπ’ αρ. 1713481 ύψους 715,00 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αμοιβής της Μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Διακοπή Μελέτης – Αποζημίωση Αναδόχου
Ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκπόνηση σταδίου της Μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 3 του Άρθρου 36 του Ν. 3316/2005. Επίσης, τα Άρθρα 34 και 36 του παραπάνω Νόμου καθορίζουν όλες τις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης και αποζημίωσης του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές ρήτρες
Ο μελετητής υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3316/2005. Με τη σύμβαση ορίζεται το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος επιβολής, συνολικά πάντως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Λύση σύμβασης – Υπερημερία εργοδότη
Ο ανάδοχος, που δεν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις κηρύσσεται έκπτωτος. Ισχύουν για την περίπτωση τα άρθρα 32, 33 και 34 του Ν. 3316/2005.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας – επίλυση διαφορών
Για τις υποβαλλόμενες από τον μελετητή ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας και δικαστική επίλυση των διαφορών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 3316/2005.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Αρτιότητα – τροποποιήσεις Μελέτης – ευθύνη μελετητών
Ο ανάδοχος μελετητής εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του, βάσει του άρθρου 31 του Νόμου 3316/2005.
Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης Μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 31 του Ν. 3316/2005. Ο μελετητής απαλλάσσεται της ευθύνης για τροποποιήσεις που έγιναν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Έδρα και εκπροσώπηση του μελετητή
Ο μελετητής έχει ως έδρα του το γραφείο του Νόμιμου εκπροσώπου. Όλα τα έγγραφα του εργοδότη προς τον μελετητή επιδίδονται / ταχυδρομούνται /αποστέλλονται στην ως άνω διεύθυνση και θεωρούνται ενεργηθείσες επιδόσεις με τον αριθμό πρωτοκόλλου και κάθε στοιχείο αποδεικτικό της αποστολής ή επίδοσης.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Λοιπές διατάξεις
Η υποβολή των μελετών θα γίνεται με αίτηση του Αναδόχου που κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Δ/σας Υπηρεσίας. Προς τούτο η κάθε φάση της υπόψη Μελέτης θα υποβάλλεται αρχικά σε δύο (2) αντίγραφα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Μετά τον έλεγχο, το ένα αντίτυπο επιστρέφεται διορθωμένο στον Ανάδοχο συνοδευόμενο και από το φύλλο ελέγχου. Κατά την τελική υποβολή κάθε φάσης της Μελέτης, μετά τις πιθανές διορθώσεις θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο και με δαπάνες του τρια (3) πλήρη αντίγραφα (χάρτες, κείμενο, πίνακες κλπ.).
Μετά την έγκριση κάθε σταδίου της Μελέτης θα υποβάλλεται και ένα (1) πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη σε ΤΕΣΣΕΡΑ (4) καθ’ όλα όμοια αντίτυπα από τα οποία και παρέλαβε ΤΡΙΑ (3) ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ΕΝΑ (1) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7043%CE%A91%CE%9E-5%CE%A5%CE%A0?inline=true

 

Categories