Πρόσκληση Β ανάρτησης κτηματολογικών διαγραμμάτων πολεοδομικής μελέτης περιοχής Σφενδόνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη :
– Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συµπληρώθηκε µε το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03-10-1994).
– Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877Β/25-11-1994), απόφαση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
– Την από 12/03/2010, σύµβαση ανάθεσης εκπόνησης µελέτης «Κτηµατογράφηση –Πολεοδόµηση – Πράξη Εφαρµογής Β΄κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου ∆ήµου Καλυβίων Θορικού» στην περιοχή του λόφου Σφενδόνης.
Κ α λ ο ύ ν τ α ι
οι κύριοι και νοµείς των ακινήτων της περιοχής του λόφου Σφενδόνης παραλίας
Λαγονησίου του ∆ήµου Σαρωνικού Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή προσδιορίζεται στα
σχετικά κτηµατολογικά διαγράµµατα, κλίµακας 1:1.000 και πίνακες, να υποβάλλουν τις
τυχόν παρατηρήσεις και δηλώσεις ιδιοκτησίας της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν.
1337/83, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του
Ν. 2242/94, σε ειδικό έντυπο µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά (τίτλους ιδιοκτησίας,
µερίδες ιδιοκτήτη τώρα και προ ’82, τυχόν τοπογραφικό διάγραµµα κλπ.) στον οικείο ∆ήµο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, να δηµοσιευθεί σε δύο
τοπικές εφηµερίδες και σε δύο ηµερήσιες των Αθηνών επί δύο συνεχείς δηµοσιεύσεις.
Η προθεσµία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την τελευταία
δηµοσίευση της πρόσκλησης.
Ειδικό έντυπο για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας θα χορηγείται από τον οικείο ∆ήµο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

[wonderplugin_carousel id=”24″]
Categories