Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-09-2016

Σας προσκαλώ στην 25η
Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 26η
του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και
ώρα 13.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1.Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιµολογίων µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.
2.Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού.
3.Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (υπόθεση ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ
προσφυγή στο Σ.τ.Ε.).
4.Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια «Προµήθεια υλικών
και εξαρτηµάτων ηλεκτροφωτισµού-λαµπτήρων φωτισµού-φωτεινών σωλήνων και λαµπτήρων για
στολισµό».
5.Έγκριση 1ου λογαριασµού της µελέτης «Υδραυλική µελέτη διευθέτησης και µελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ρέµατος περιοχής Αγίου ∆ηµητρίου-Ξελαφτάκι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων»
του ∆ήµου Σαρωνικού.
6.Ψήφιση πίστωσης για την έναντι εξόφληση της 10ης εντολής πληρωµής της µελέτης
«Κτηµατογράφηση-µελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόµηση-µελέτη Πράξης Εφαρµογής και δηµιουργία Γ.Σ.Π. για
τη διαχείριση των κτηµ/κών και πολ/κών δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής».
7.Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. ΑΒ∆ 72/2013 έφεσης του ∆ήµου Σαρωνικού και ορισµός
πληρεξουσίου δικηγόρου (έφεση στο ΣτΕ για ακύρωση της αριθ. 11327/Α.Πλ.1765/2013
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων).
8.Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης Πέτρου Φιλίππου πρώην ∆ηµάρχου
Σαρωνικού για νοµική υποστήριξη (αρ. κλ. Β/2012/2027).
9.Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης Πέτρου Φιλίππου πρώην ∆ηµάρχου
Σαρωνικού για νοµική υποστήριξη (αρ. κλ. Ζ/2013/2383).
10. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής OLTRE PLUS
ΠΡΙΣΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. (κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος).
11. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (κατάληψη Κοινοχρήστου Χώρου αρ. απόφασης 3128/2017 πρώην ∆ήµου
Αναβύσσου).
12. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης προσφυγής ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος).
13. Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης έφεσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΗ
και ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΗ (υπαλλήλων ∆ήµου Σαρωνικού).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ

[wonderplugin_carousel id=”27″]
Categories