Πρόσκληση Γ ανάρτησης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Καλυβίων (Μαυρίκεζα)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη:
– Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συµπληρώθηκε µε το Ν.
2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03-10-1994).
– Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877Β/25-11-1994), απόφαση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
– Την από 29/04/2002, σύµβαση ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη
κτηµατογράφησης – πολεοδόµησης και πράξη εφαρµογής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων
Θορικού Αττικής».
– Το έγγραφο µε αρίθµ. πρωτοκ. 208789/19-11-2014 της ∆/νσης Χωρικού Σχεδιασµού-
Τµήµα Πολεοδοµικών Θεµάτων – της Περιφέρειας Αττικής, µε το οποίο διαβιβάστηκε
στο ∆ήµο µας ο πίνακας ενστάσεων της Β’ Ανάρτησης της Πράξης Εφαρµογής όπως
κρίθηκε αρµοδίως.
Κ α λ ο ύ ν τ α ι
οι κύριοι και νοµείς των ακινήτων της Πράξης Εφαρµογής της µελέτης «Μελέτη
κτηµατογράφησης – πολεοδόµησης και πράξη εφαρµογής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων
Θορικού Αττικής» στην περιοχή «Μαυρίκεζα» του ∆ήµου Καλυβίων Θορικού (Ν.
Αττικής), όπως αυτή εντάχθηκε στο σχέδιο µε το Φ.Ε.Κ. 251/Α.Α.Π.Θ./11-8-2014 και
προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράµµατα, κλίµακας 1:1.000 και πίνακες της Γ’ ανάρτησης
της πράξης εφαρµογής, να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις επί αυτής στον
οικείο ∆ήµο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, να δηµοσιευθεί σε δύο
τοπικές εφηµερίδες και σε δύο ηµερήσιες των Αθηνών σε δύο συνεχείς δηµοσιεύσεις.
Η προθεσµία υποβολής τυχόν ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
τελευταία δηµοσίευση της πρόσκλησης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

[wonderplugin_carousel id=”25″]
Categories