ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ Κ Καλυβίων

Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων, η
οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 3η του µήνα Οκτωβρίου
του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.30 µε τα ακόλουθα θέµατα
ηµερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, «ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»,
ιδιοκτησίας ΓΑΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος «(ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΠΟΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ιδιοκτησίας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, «ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ»,
ιδιοκτησίας Κ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – ∆. ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ.
4. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου
5. Καθορισµός χώρων λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων
αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.
6. Ονοµατοθεσία οδού (αίτηση Μιχάλη ∆ηµήτριου)
7. Λήψη απόφασης περί εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επιστροφή
χρηµάτων (αίτηση αρ.πρωτ. 15164/20-9-16Αγγελάκη Νίκη)
Καλύβια, 29-9-2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

[wonderplugin_carousel id=”27″]
Categories