Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας στις 17-10-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ
Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας η οποία
θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας, την 17η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30µµ. µε τα ακόλουθα
θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1) Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
2) Καθορισµός χώρων λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και
λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων καθώς και εκδηλώσεων
προσωρινού χαρακτήρα.
3) Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων από παραγωγούς.
4) Γνωµοδότηση επί σχεδίου κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων
χώρων και καθορισµού αυτών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Σαρωνίδα, 10-10-2016 .
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

[wonderplugin_carousel id=”30″]
Categories