Παλαιές οφειλές των Δημοτικών Κοινοτήτων απειλούν με δέσμευση Ταμειακών διαθεσίμων Σαρωνικού.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, σήμερα στις 4μμ προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί ρύθμισης οφειλών των τέως Δημοτικών Κοινοτήτων προς την ΔΟΥ, που προέρχονται από το έτος 1979 και εντεύθεν από πρόστιμα-κυρίως λόγω αυθαίρετων κατασκευών.

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η KATEΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Η πρόσκληση είναι κατεπείγουσα, λόγω επικείµενης δέσµευσης ταµειακών διαθεσίµων του ∆ήµου από την ∆.Ο.Υ. προς τακτοποίηση οφειλών των τέως ∆ήµων και Κοινοτήτων που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ∆ήµο Σαρωνικού. Οι οφειλές προέρχονται από το 1979 και εντεύθεν και αφορούν
πρόστιµα για αυθαίρετες κατασκευές κ.λπ. ).

Σας προσκαλώ σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 13η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 16:00 µε το ακόλουθο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης περί ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 566.704,93 ευρώ του ∆ήµου Σαρωνικού προς την ∆.Ο.Υ. Παλλήνης

Εισηγητής: ∆/νση Οικονοµικού

[wonderplugin_carousel id=”25″]
Categories