ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 17η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.30 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, «ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ»,
ιδιοκτησίας Κ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – ∆. ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ.
2. Χορήγηση παράτασης προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ Κ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ» ιδιοκτησίας Μελισσουργού Γεώργιου.
3. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
4. Καθορισµός χώρων λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.
5. Γνωµοδότηση επί σχεδίου κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων και καθορισµού αυτών για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων από Κ.Υ.Ε».
6. Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.
Καλύβια, 13-10-2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

[wonderplugin_carousel id=”28″]
Categories