Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 24-10-2016

∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 16790
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Σας παρακαλούµε την 24 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:00µµ να προσέλθετε στη ∆ηµοτική
Κοινότητα προκειµένου να συζητηθεί και να ληφθεί από το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση απόφαση σχετικά µε το
παρακάτω θέµα:
1. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
2. Καθορισµός χώρων λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.
3. Γνωµοδότηση επί σχεδίου κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων και καθορισµού αυτών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από Κ.Υ.Ε.
4. Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων από παραγωγούς.
5. Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού.
6. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών («ΨΙΛΙΚΑ»), ιδιοκτησίας Κεΐσογλου Ιωακείµ.

Ανάβυσσος, 17/10/2016
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

[wonderplugin_carousel id=”28″]

 

Categories