Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 20-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Ταχ. ∆ιευθ.: Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου
Τ.Κ.: 19013
Τηλεφωνικό κέντρο 15325
Φαξ: 22910-36260

Παλαιά Φώκαια: 14-10-2015
Αρ. πρωτ. 16706

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τους κ.κ.:
1. Παπουτσή Αθανάσιο Πρόεδρο ∆ηµοτικής Κοινότητας
2. Φιλίππου ∆ηµήτριο, Σύµβουλο ∆ηµοτικής Κοινότητας
3. Μενεγάκη Αδάµ, Σύµβουλο ∆ηµοτικής Κοινότητας
4. Τσούνη Βασίλειο, Σύµβουλο ∆ηµοτικής Κοινότητας
5. Αντωνίου Μιχαέλα, Σύµβουλο ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέµα: Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς
Φώκαιας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε δηµόσια συνεδρίαση την 20/10/2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 στο Γραφείο του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (Λεωφ.Σουνίου και Αγίου Γεωργίου) µε θέµατα:
1. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
2. Καθορισµός χώρος λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων καθώς και εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα.
3. Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων από παραγωγούς.
4. Γνωµοδότηση επί σχεδίου κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων και καθορισµού αυτών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
5. Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας
Αθανάσιος Ν. Παπουτσής

[wonderplugin_carousel id=”29″]
Categories