Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 16-11-2016

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 16η NOEMΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 13.460,09 € από το εθνικό τµήµα του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για το έργο «Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης ∆.Ε. Καλυβίων και αναµόρφωση Προϋπολογισµού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
2. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 43.430,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της ∆΄ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. Λήψη απόφασης περί καθορισµού ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017 (προσθήκη Κοινωνικού Τιµολογίου) . Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
4. Λήψη απόφασης περί: α) καθορισµού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ∆ΕΗ ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, β) Κατανοµή ΦΗΧ έτους 2017 στον ∆ήµο Σαρωνικού και στα ΝΠ∆∆ µε τις επωνυµίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
5. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
6. Καθορισµός χώρων λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
7. Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων από Παραγωγούς Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
8. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 «∆ιοίκηση». Εισηγητής: Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.
9. Ορισµός επιτροπής για την επεξεργασία κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
10.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016.Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 11.Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
12.Έγκριση οικονοµοτεχνικής µελέτης σκοπιµότητας για την τεκµηρίωση της ανάγκης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 2852/2012 Εισηγητής: ∆ήµαρχος
13.Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 2852/2012 Εισηγητής :∆ήµαρχος
14.Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
15. Καθορισµός αµοιβής δικηγορικής εταιρείας «Εταιρεία δικηγόρων Γ.∆. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ- Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ»,σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την υπόθεση προσφυγής στο ΣτΕ κατά της αρ. 203636/21-9-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ περί έγκριση ς περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μεταφορά – διάθεση λυµάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Σαρωνικού κόλπου του Νοµού Αττικής». Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
16.Έγκριση γενοµένων δαπανών Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών 17.Γνωµοδότηση επί της µελέτης «∆ιευθέτηση στα πλαίσια οριστικής οριοθέτησης
τµήµατος του ρέµατος Αγ. Νικολάου» κατόπιν του αρ. πρωτ. 204398/3-11-2016 εγγράφου της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού Περιφέρειας Αττικής. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στον ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
20.Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ. 12903/2016 αιτήµατος Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Ειρήνης περί παραχώρησης χώρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας
21.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ.. ∆ηµάκη Αθανάσιου, Κρικιλαίδη Βασιλείου, Τσάκωνα Μαρίκας- Ραλιώ, Αδαµοπούλου-Μπρακούλια Ευδοκία,Μπάτρη ∆ηµητρίου, Λαδέα Παναγιώτη, Γεωργή Αθανάσιου, Βεργέτη Αλέξιου, Μηλιάδου Άρτεµις, Τσακµακλή Στέργιου, Παυλίδου Αγγελικής, Μεντή Καλλιόπης, Τσιατούρα Φώτιου, Σταµατάκη Μαίρης, Βάλβη Χαράλαµπου). Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
22.∆ιοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης µαθητών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

23.Λήψη απόφασης περί συµµετοχής εκπροσώπων του ∆ήµου Σαρωνικού στο ετήσιο Συνέδριο ΚΕ∆Ε στην Θεσσαλονίκη (από 1/12/2016 έως 3/12/2016), έγκριση µετακίνησης αυτών και ψήφιση σχετικών πιστώσεων Εισηγητής: ∆ήµαρχος
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

[wonderplugin_carousel id=”24″]
Categories