Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 21-11-2016

ΠΡΟΣ
Τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, η οποία
θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 21η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα
∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Γνωµοδότηση Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και υποβολή προτάσεων επί του
προσχεδίου του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους
2017.(άρθρο 76 παρ.2α του Ν.3852/2010)
2. Γνωµοδότηση Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και υποβολή προτάσεων επί του
προσχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.(άρθρο
76 παρ.3 του Ν.3852/2010)
Καλύβια 4-11-2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

δείτε τα προτεινόμενα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΔΩ

[wonderplugin_carousel id=”30″]
Categories