Υποβολή Πρότασης για ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ και περί σύστασης επιτροπής για το έργο σύνδεσης στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου στο Δ.Σ της Τρίτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 29η NOEMΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής ή µη τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

2. Αναµόρφωση (12η ) Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών.

3. Έγκριση οικονοµοτεχνικής µελέτης σκοπιµότητας για την τεκµηρίωση της ανάγκης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

4. Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής :∆ήµαρχος

5. Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Σαρωνικού για τη Λειτουργία «∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, και Κοινωνικό Φαρµακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ040/22/11-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1892). Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

6. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου µάθησης (Κ∆ΒΜ) –Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

7. Τροποποίηση της υπ. αριθµ. 33/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων». Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοίκησης

8. Γνωµοδότηση περί µεταβολών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

9. Σύσταση επιτροπής καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

10.Λήψη απόφασης επί αίτησης Βιδάλη Μαρίας περί µείωσης τελών ύδρευσης. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

[wonderplugin_carousel id=”32″]
Categories