Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 29/11/16. Πίνακας Αποφάσεων & video

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 25 η TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 29-11-2016

Ερώτηση-καταγγελία του Δημοτικού Συμβούλου κου ΠΕΓΚΑ για τελειωμένη ιστορία ιδιοκτησίας σε παραλία Σαρωνίδας που “επεκτείνεται” και περιφράσσεται. Εντολή Δημάρχου στην Τεχνική Υπηρεσία για διερεύνηση και υποβολή καταγγελίας στις αρμόδιες Αρχές (4 min) – Ξεκολλάει και παραμένει ζωντανό το Σχέδιο Κουβαρά – Αμετάβλητα τα τέλη Κοινοχρήτων χώρων εκτός από την ΔΚ Καλυβίων που μειώνονται. Ενιαία τέλη ζήτησε ο Σύμβουλος Μποστανίτης, Κλιμακωτή διαμόρφωση πρότεινε ο Κωνσταντέλλος και μηδενικά τέλη για ένα χρόνο για την Ανάβυσσο ζήτησε ο Δ.Κατσούλης. Δεν πέρασαν αυτές οι προτάσεις – “σκάλωσε” και αναβλήθηκε η διαδημοτική συνεργασία για ίδρυση Πολεοδομικού Γραφείου – Υποβλήθηκε πρόταση για την δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου – Γνωμοδοτήσεις: Σε 10θέσιο από 8θέσιοτο Δημοτικό Σχολείο Π.Φώκαιας, Συνέχιση λειτουργίας Γυμνασίου Κουβαρά, ίδρυση Γυμνασίου Π.Φώκαιας, Ίδρυση ΕΠΑΛ στο Λαγονήσι – Ράπτη, Μιχαηλίδου, Κωνσταντέλλος στην επιτροπή καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου»

1ο (ΕΗ∆) Έγκριση υποβολής της µελέτης «Μελέτη Πολεοδόµησης περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας Κοινότητας Κουβαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προώθηση έκδοσης Προεδρικού ∆ιατάγµατος.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. 2. Εγκρίνει την υποβολή της µελέτης «Μελέτη Πολεοδόµησης περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας Κοινότητας Κουβαρά» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προώθηση έκδοσης Προεδρικού ∆ιατάγµατος. (19min)

2o (ΕΗ∆) Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέµατος. . Αναµορφώνει τον Προϋπολογισµό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού σύµφωνα µε την 51/2016 απόφασή της.(33 min)

3ο Λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής ή µη τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει τα τέλη χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2017, να παραµείνουν ως έχουν, πλην της ∆.Κ. Καλυβίων, γίνεται µείωση κατά 10,00 ευρώ σε κάθε κατηγορία, σύµφωνα µε την 400/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. (35omin)

4ο Αναµόρφωση (12 η) Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναµορφώνει τον προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016, σύµφωνα µε την 418/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. (1:08)

5ο Έγκριση οικονοµοτεχνικής µελέτης σκοπιµότητας για την τεκµηρίωση της ανάγκης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010. 286 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Αιτιολόγηση αναβολής (1:10)

6ο Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής,  Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

7ο Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Σαρωνικού ια τη Λειτουργία «∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, και Κοινωνικό Φαρµακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησηςγ µε κωδικό ΑΤΤ040/22/11-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1892). Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την υποβολή πρότασης (Αίτηση Χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Σαρωνικού για τη Λειτουργία «∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, και Κοινωνικό Φαρµακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ040/22/11-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1892) σύµφωνα µε την εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου.(1:23)

8ο Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου µάθησης (Κ∆ΒΜ) –Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212. 289 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει τη συµµετοχή του ∆ήµου Σαρωνικού στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου µάθησης (Κ∆ΒΜ) –Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212. (1:25)

9ο Τροποποίηση της υπ. αριθµ. 33/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων». 290 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί την αριθµ. 33/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων», σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού. (1:30)

10 ο Γνωµοδότηση περί µεταβολών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018. 291 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κατά Πλειοψηφία γνωµοδοτεί θετικά περί των µεταβολών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 στο ∆ήµο Σαρωνικού ως εξής: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – Προαγωγή ∆ηµοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας από 8θέσιο σε 10θέσιο ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – Οριστική αναστολή εφαρµογής της αριθµ. Πρωτ. 71327/∆4/24-06-2011 Υ.Α ,αναφορικά µε τη λειτουργία του Γυµνασίου Κουβαρά. – Ίδρυση ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ – Ίδρυση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (περιοχή ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ)(1:35)

11ο Σύσταση επιτροπής καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου». 292 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ συστήνει κατόπιν κλήρωσης επιτροπή καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου» αποτελούµενη από τους εξής ∆ηµοτικούς Συµβούλους: 1. Ράπτη Αγγελική (τακτικό µέλος) µε αναπληρωτή τον Γκέραλη Σάββα. 2. Μιχαηλίδου – Τσιγαρίδα Σοφία (τακτικό µέλος) µε αναπληρωτή τον Κωνσταντέλο Ανδρέα.(1:56)

12ο Λήψη απόφασης επί αίτησης Βιδάλη Μαρίας περί µείωσης τελών ύδρευσης. 293 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ τη µείωση των τελών ύδρευσης στην κα Βιδάλη Μαρία, σύµφωνα µε την εισήγηση του ∆ηµάρχου.

[wonderplugin_carousel id=”27″]
Categories