Δευτέρα 19/12. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 27η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 19η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης συνολικού ποσού 437.512,98 € από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης που αποτελεί το συνολικό ποσό της δόσης έτους 2016 (8η ετήσια δόση) σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009,για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

2. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 35.765,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης της 11ης ΚΑΙ 12ης κατανοµής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

3. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

4. Καθορισµός αµοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (Κων/νου Κατερινόπουλου) σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006,( υπόθεση camping ∆ηµοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας). Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016 Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σαρωνικού για το έργο «Αναβάθµιση και άρση Επικινδυνότητας Παιδικών Χαρών ∆ήµου Σαρωνικού» και έγκριση του χρονοδιαγράµµατος. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Λήψη απόφασης περί εορτασµού Πρωτοχρονιάς – Θεοφανίων στον ∆ήµο Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

[wonderplugin_carousel id=”31″]

 

Categories