Τετάρτη 21/12 ο προϋπολογισμός Σαρωνικού στο Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλώ σε ΕΙ∆ΙΚΗ τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 21 η ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ΤETAΡΤΗ και ώρα 19:00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή- ∆ήµαρχος Σαρωνικού

2. Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, συµπεριλαµβανοµένου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Αριστόδικος». Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή- ∆ήµαρχος Σαρωνικού

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

[wonderplugin_carousel id=”24″]
Categories