ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 21/12/16. VIDEO και ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την απαλλοτρίωση των οικοπέδων του ΒΙΟΠΑ ανακοινώνει ο δήμαρχος Σαρωνικού – Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη διαχείριση ΠΡΆΣΙΝΩΝ απορριμμάτων ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού – Την πρόταση δεν ψήφισαν οι κκ Κωνσταντέλλος, Ράπτη και Δημητρίου -λεκτικό επεισόδιο μεταξύ Γκέραλη και Κωνσταντέλλου μετά από επίθεση του πρώτου προς τον δεύτερο και στην Πρόεδρο, επειδή ο Γρ Κωνσταντέλλος μίλαγε πολύ ώρα.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ


1ο (ΕΗΔ) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 119.333,88 € από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά» αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων. 306 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: 1. ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 2. Κατά Πλειοψηφία αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 119.333,88 € από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά», αναμορφώνει τον προϋπολογισμό (13η) και ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις

2o (ΕΗΔ) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ: 1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 2. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

3o (ΕΗΔ) Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού» και την υποβολή πρόταση χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο: 1. ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος. 2. Κατά Πλειοψηφία αποφασίζει την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού» και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

4o Έγκριση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2017. 309 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2017, έτσι όπως αυτός συντάχθηκε με την 139/2016 απόφαση του ΝΠΔΔ.

5o Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την τεκμηρίωση της ανάγκης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 310 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας για την τεκμηρίωση της ανάγκης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύμφωνα με 3852/2010. το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010.

6o Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010. 311 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010.

7o Ανάκληση της 38/2016 απόφαση Δ.Σ. περί «Δωρεάν παραχώρησης προς χρήσης οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΑ 1478 του Δήμου Σαρωνικού ,στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλεί την 38/2016 απόφαση Δ.Σ. περί «Δωρεάν παραχώρησης προς χρήσης οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΑ 1478 του Δήμου Σαρωνικού ,στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου.

8ο Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή για το έργο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά» (ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 085/1 με κωδικό 2016ΕΠ8510102) 313 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙ


Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

[wonderplugin_carousel id=”28″]
Categories