Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει απόφαση πρόσληψης στο ΝΠΔΔ “ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ” Σαρωνικού.

Αθήνα, 22 / 12 / 2016 Α.Π.: 103536/37719

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 132/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ του Δήμου Σαρωνικού.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/2010). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), σύμφωνα με τις οποίες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους Ν. 2503/1997, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007), περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/2015) και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α/2015). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 8. Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) περί αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 9. Την υπ’ αρ. 30/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού, σχετικά με την πρόσληψη δύο ατόμων, ειδικότητας ΥΕ καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών και ειδικότητας ΔΕ Βοηθού βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, με σκοπό την κάλυψη αναγκών στο βρεφονηπιακό σταθμό παραλίας Αναβύσσου. 10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 35755/13585/16-05-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία απεφασίσθη ότι νομίμως ελήφθη η ως άνω απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Την υπ’ αρ. 132/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού, σχετικά με την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΥΕ καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, με σκοπό την κάλυψη αναγκών στο βρεφονηπιακό σταθμό παραλίας Αναβύσσου (ΑΔΑ: 64ΠΠΟΕΤ3-Φ5Π). – Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν. 4350/2015 «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών…. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες». – Επειδή σκοπός της ανωτέρω διάταξης είναι να διευκολύνει λειτουργικώς τις υπηρεσίες ώστε να μπορούν για ανάγκες μικρής χρονικής διάρκειας να προσλαμβάνουν άμεσα το αναγκαίο προσωπικό, χωρίς τις διαδικασίες του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όχι όμως και να φαλκιδεύσει τις διατάξεις του άρθρου 21, όταν οι ανάγκες είναι διάρκειας μεγαλύτερης του διμήνου.

Επειδή «…..η παρεχόμενη με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 2 περ. κ και 21 του Ν. 2190/1994 δυνατότητα στους φορείς του δημοσίου τομέα, μεταξύ αυτών δε και στα ΝΠΔΔ, να απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών ή οκτώ (8) μηνών, αντίστοιχα, τελεί, εκτός των άλλων, σε συνάρτηση με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή παροδικής φύσεως εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Εάν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αλλά πρόκειται για προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, για την αντιμετώπιση πάγιων και διαρκών αναγκών, λόγω της έλλειψης υπηρετούντος τακτικού προσωπικού, τότε η πρόσληψη και η απασχόληση τέτοιου προσωπικού δεν είναι νόμιμη…………» (Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα Ι, Πράξη 44/2006).

– Επειδή «…..η φύση των αναγκών ως «κατεπειγουσών» ή «εποχικών» ή «περιοδικών» ή «πρόσκαιρων» πρέπει να εξειδικεύεται ή να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της συνδρομής της τιθέμενης από τις ανωτέρω διατάξεις προϋπόθεσης και όχι να μνημονεύεται αορίστως στις οικείες διοικητικές πράξεις, επαναλαμβάνοντας την ορολογία του νόμου (Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα Ι, Πράξη 44/06). – Επειδή, όπως προκύπτει από το εισηγητικό της υπ’ αρ. 132/2016 απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού αποφασίζει ομόφωνα την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών, με δίμηνη σύμβαση, για την κάλυψη αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού παραλίας Αναβύσσου και με την ίδια ακριβώς αιτιολογία ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ’ αρ. πρωτ. 35755/13585/16-05-2016 απόφασή του έκρινε νόμιμη την υπ’ αρ. 30/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού σχετικά με την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών και ειδικότητας ΔΕ Βοηθού βρεφονηπιοκόμων, με δίμηνη σύμβαση και εκ του λόγου αυτού οι ανάγκες του ΝΠΔΔ φαίνεται να είναι τακτικές, προβλέψιμες και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας των δύο μηνών. – Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω η υπ΄ αρ. 132/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού αντίκειται στις προαναφερόμενες διατάξεις. Για τους λόγους αυτούς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 132/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. Κατά της παρούσης αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006). Η Ασκούσα Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Αττικής ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΩΡ. & ΠΕΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Απόφαση του “ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ” που ακυρώθηκε:

[wonderplugin_carousel id=”25″]
Categories