Έγκρίθηκε η ΜΠΕ Τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής στη θέση “ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ”

Στην έγκριση των  περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για τη λειτουργία του έργου «Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» προχώρησε με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου και οφείλει κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και με το πέρας του, να τηρεί τους Περιβαλλοντικούς Όρους και περιορισμούς με αποκλειστική του ευθύνη.

Ο Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Μ.Α.) θα εξυπηρετεί τις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής και η πρόσβαση στο γήπεδο θα γίνεται μέσω υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού. Είναι εγκατεστημένος σε γήπεδο 3.411,58 m2 στη θέση «ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Ο.Τ.1015», της Δ. Ε. Κερατέας όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο αρμοδίως Σχέδιο.

Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται στους 60 tn/ημέρα εισερχομένων αποβλήτων. Το έργο κατατάσσεται στην 2η Υποκατηγορία της 1ης Κατηγορίας – κατ. Α2 της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012).
Το είδος των στερεών αποβλήτων που θα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα και θα εισέρχονται στην εγκατάσταση ανήκουν σύμφωνα με τον «Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων» (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) του παραρτήματος ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 στις ακόλουθες κατηγορίες του παρακάτω πίνακα :

Δείτε την Απόφαση

[wonderplugin_carousel id=”25″]
Categories