Τρίτη 28/2. Δημοτικό Συμβούλιο με γεύση..Αλυκών Αναβύσσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 µε  τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Ενηµέρωση σχετικά µε πρόταση διαµόρφωσης πάρκου αναψυχής για την αναβάθµιση της παραλιακής ζώνης των Αλυκών Αναβύσσου.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
2. Αίτηµα παραχώρησης της παραλίας των Αλυκών Αναβύσσου από την ΕΤΑ∆ Α.Ε. προς τον ∆ήµο Σαρωνικού.  Εισηγητής: ∆ήµαρχος
3. Έγκριση Απολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016.  Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
4. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (1η Υποχρεωτική) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.  Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών.
5. Αποδοχή της υπ’ αριθµ 3935/23-12-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης µε κωδικό ΟΠΣ 5002642 και απόφαση πρόσληψης προσωπικού για τη Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» .  Εισηγητής : Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
6. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (1η Υποχρεωτική) ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
7. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηµατικούς καταλόγους ύδρευσης και  άρδευσης ∆.Ε. Καλυβίων & Κουβαρά λόγω λάθους της Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Τµήµα Ύδρευσης –Άρδευσης- Αποχέτευσης

[wonderplugin_carousel id=”32″]
Categories