ΑΠΟΦΑΣΗ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ IKA ΛΑΥΡΙΟΥ- Επηρεάζεται και ο Σαρωνικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαύριο 23/02/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:2648
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου
Τηλέφωνο: 22923/ 20165 ΠΡΟΣ: ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διοίκηση του ΕΦΚΑ
Fax: 22920/22413 Διοίκηση του ΙΚΑ
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.lavreotiki.gr
Θέμα: Αποστολή του υπ’ αριθμ. 30/2017 ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση του ΙΚΑ Λαυρίου».

Σας υποβάλλουμε ένα (1) αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 30/2017 ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το αντικείμενο του θέματος,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΟΙΝ.:Γρ. Πρωθυπουργού
Δήμος Σαρωνικού
Δήμος Κεας


ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση του ΙΚΑ Λαυρίου».

Αριθμός Απόφασης: 30/2017

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι το παραπάνω θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το Σώμα θα πρέπει να λάβει απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του για το κατεπείγον του θέματος και εφόσον υπάρξει αυτή, να το συζητήσει και να λάβει απόφαση με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από το γεγονός ότι στη Δημόσια Διαβούλευση που διεξάγεται με θέμα Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) προτείνεται να καταργηθεί το κατάστημα του ΙΚΑ Λαυρίου και η εξυπηρέτηση των πολιτών να διεξάγεται από το ΙΚΑ Σπάτων.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης και εν συνεχεία αποφάσισε ομόφωνα για την συζήτηση αυτού πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η κ. Πρόεδρος, απευθύνει το λόγο στο κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με βάση το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής (ΦΕΚ 156/τ.Α’/2014) ο Δήμος Λαυρεωτικής αποτελεί Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας εκτός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου, Αναπτυξιακό Άξονα ενδοπεριφερειακής σημασίας και ταυτόχρονα Πόλο ενδοπεριφερειακής εμβέλειας. Επομένως, θα έπρεπε να προωθείται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων διοικητικών, κοινωφελών και πολιτιστικών υποδομών σε μητροπολιτικό επίπεδο και όχι η μετακίνηση και η αφαίρεση όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών από το Δήμο.
Επίσης, η χιλιομετρική απόσταση του Δήμου μας από την Τοπική Διεύθυνση Γ΄ Ανατολικής Αττικής με έδρα τα Σπάτα, όπου και εντάσσεται με βάση το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα, είναι μεγάλη ( 50 περίπου χιλιόμετρα). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μεγάλο πρόβλημα της απόστασης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όχι μόνο οι πολίτες του Δήμου Λαυρεωτικής, αλλά και όλων των εξυπηρετούμενων περιοχών που καλύπτονται αυτή τη στιγμή από το ΙΚΑ Λαυρίου, όπως είναι τα Λεγραινά, το Σούνιο, η Κερατέα και 48 οικισμοί αλλά και το Λαγονήσι, τα Καλύβια, ο Κουβαράς, δηλαδή όλος ο Δήμος Σαρωνικού. Επίσης επισημαίνουμε ότι εξυπηρετούνται και οι κάτοικοι της Νήσου Κέας που έχουν σύνδεση μόνο από το Λιμάνι Λαυρίου. Το πρόβλημα διογκώνεται, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν υπάρχει καν συγκοινωνία, ούτε αστική ούτε υπεραστική, για να διευκολυνθεί ο πολίτης που δεν έχει τη δυνατότητα μετακίνησης με Ι.Χ.
Στο Δήμο Λαυρεωτικής, δραστηριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις και Βιοτεχνίες, τόσο εντός των ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ Κερατέας και Λαυρίου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους.
Η αναστολή λειτουργίας του ΙΚΑ Λαυρίου θα εντείνει, ακόμα περισσότερο, τα φαινόμενα ύφεσης, υποχρεώνοντας και άλλες επιχειρήσεις να κλείσουν και έτσι θα αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων συμπολιτών μας.
Η αναστολή λειτουργίας του ΙΚΑ Λαυρίου, πέραν από την υποβάθμιση του Δήμου Λαυρεωτικής, θα προκαλέσει οικονομική αιμορραγία στους πολίτες, σε περίοδο κρίσης, καθόσον θα είναι αναγκασμένοι να διανύουν 50 και πλέον χιλιόμετρα, για να εξυπηρετηθούν από το ΙΚΑ Σπάτων.
Η αναστολή λειτουργίας του ΙΚΑ Λαυρίου, θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση, την αύξηση της ανεργίας, την μείωση της ανάπτυξης της προόδου και της εξέλιξης ολόκληρης της Λαυρεωτικής.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση Δήμους στην Ελλάδα με πληθυσμό πάνω των 300.000 κατοίκων τη θερινή περίοδο και μαζί με το Δήμο Σαρωνικού εκτείνονται στο 1/3 του Λεκανοπεδίου της Αττικής!
Για τον λόγο αυτό αντιδράσαμε έντονα και για την απομάκρυνση της ΔΟΥ και της ΔΕΔΔΗΕ που μεταφέρθηκαν στο Κορωπί.
Δεν λαμβάνεται υπόψη η αναβάθμιση του Λιμένος Λαυρίου και η σύνδεσή του με την έλευση του Προαστιακού που θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και την αύξηση του πληθυσμού.
Βάσει όλων των προαναφερόμενων ζητάμε την παραμονή και όχι την κατάργηση του υποκαταστήματος του ΙΚΑ στο Δήμο μας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς δυσκολίες οι πολίτες.

Στη συνέχεια, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εκδίδει Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για την επικείμενη κατάργηση του ΙΚΑ Λαυρίου και το οποίο έχει ως ακολούθως:
Ο Δήμος Λαυρεωτικής διαμαρτύρεται εντονότατα και είναι αντίθετος με την κατάργηση του ΙΚΑ Λαυρίου, για τους κάτωθι λόγους:
1) Η αναστολή λειτουργίας του ΙΚΑ Λαυρίου θα έχει άμεση αρνητική επίπτωση στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής και την οικονομική δραστηριότητα, καθόσον:
α) Η πόλη του Λαυρίου, όπου εδρεύει το ΙΚΑ Λαυρίου, διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής, το οποίο αποτελεί πύλη εισόδου της Αττικής, διαθέτει Κεντρικό Λιμεναρχείο και Κεντρικό Τελωνείο, η λειτουργία των οποίων θα υποβαθμισθεί.
β) Στον Δήμο Λαυρεωτικής, έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση Δήμους της Αττικής, δραστηριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις και Βιοτεχνίες, τόσο εντός των ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ Κερατέας και Λαυρίου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους.
2) Η κατάργηση του ΙΚΑ Λαυρίου, πέραν από την υποβάθμιση του Δήμου Λαυρεωτικής, θα προκαλέσει οικονομική αιμορραγία στους πολίτες, σε μία περίοδο κρίσης, καθόσον θα είναι αναγκασμένοι να διανύουν 50 και πλέον χιλιόμετρα, για να εξυπηρετηθούν από το ΙΚΑ Σπάτων .
3) Η κατάργηση του ΙΚΑ Λαυρίου, θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση, την αύξηση της ανεργίας, την μείωση της ανάπτυξης, της προόδου και της εξέλιξης ολόκληρης της Λαυρεωτικής.

Εκφράζοντας το σύνολο των πολιτών της Λαυρεωτικής, των Επαγγελματικών και Επιχειρηματικών Φορέων:
1) Ζητάμε από την Κυβέρνηση να μη λάβει υπόψη της τα συμπεράσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης περί κατάργησης του υποκαταστήματος ΙΚΑ Λαυρίου και
2) Ζητάμε άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, για να συζητήσουμε, ούτως ώστε να αποδείξουμε με στοιχεία την αναγκαιότητα διατήρησης της λειτουργίας του ΙΚΑ Λαυρίου, την οποία θεωρούμε αναγκαία για την ανάπτυξη της περιοχής.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.
Το παραπάνω Πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 30/2017 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

Categories