Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Βιολογικό της ξενοδοχειακής μονάδας EDEN BEACH RESORT.

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση, λειτουργία και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας του EDEN BEACH RESORT HOTEL ANAVYSSOS, εξέδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με ημερομηνία 15/3/17.

Το έργο αποτελεί την επέκταση, λειτουργία και επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων της υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας του EDEN , συνολικής δυναµικότητας 646 κλινών, στη θέση Μαύρο Λιθάρι, Αναβύσσου του ∆ήµου Σαρωνικού στο 47ο χλµ Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου.

To ξενοδοχείο έχει σταδιακά κτιστεί από το 1968 και µετά. Το κτηριακό συγκρότηµα περιλαµβάνει τρία ανεξάρτητα κτήρια, κτήριο καταστήµατος, δύο κολυµβητικές δεξαµενές, χώρους στάθµευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, χώρο πρασίνου συνολικής έκτασης 10 στρεµµάτων και  συνδέεται µέσω δηµόσιας υπόγειας διάβασης µε το παραλιακό µέτωπο, όπου και χρησιµοποιεί εγκαταστάσεις για τους λουόµενους.

Η εταιρεία µισθώνει από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., τµήµα του αιγιαλού µπροστά από το ξενοδοχείο, µήκους 390 m, για την τοποθέτηση µη µόνιµων κατασκευών ( ξαπλωστρών, οµπρελών και θαλάσσιων µέσων αναψυχής και συστήµατος µουσικής) για την αναψυχή των λουοµένων. Το τµήµα αυτό έχει χαρακτηρισθεί Τουριστικό ∆ηµόσιο Κτήµα, σύµφωνα µε το υπ.αρ.449/70Β∆ (ΦΕΚ 145/Α/1970). Το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε την υπ’ αρ. Φ1900/7234/ΠΕΡ6/10/6-10-2010 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία ανανεώθηκε η υπ.αρ. 176703/4508/31-12-2003 ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Βάσει της ΜΠΕ που εγκρίθηκε, τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα θα διατίθενται αποκλειστικά στους χώρους πρασίνου της ξενοδοχειακής µονάδας συνολικής έκτασης 8064m2 και στο πεδίο υπεδάφιας διάθεσης 3450m2, όπως περιγράφονται σε σχετική Μελέτη και αποτυπώνονται σε σχετικό  τοπογραφικό διάγραµµα, η ιλύς προς απόρριψη πρέπει να διαχειρίζεται από κατάλληλα αδειοδοτηµένο φορέα, απαγορεύεται η διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για τροφοδοσία ή εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων απευθείας µέσω γεωτρήσεων και η µέγιστη ποσότητα υγρών αποβλήτων που θα οδηγούνται προς επεξεργασία θα είναι 111 m3 ανά ηµέρα.

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ

[wonderplugin_carousel id=”24″]
Categories