Η Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σαρωνικού. video

Υπό τη νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και με τους νέους Αντιδημάρχους σε πρώτο πλάνο, έγινε η 8η συνεδρίαση χθες 29/3, από την οποία επιλέγουμε να αναδείξουμε  ένα από τα πιο σημαντικά θέματα μεταξύ των 17 που συζητήθηκαν κάτι που επιβεβαιώθηκε και με την ομόφωνη απόφαση όλων των πλευρών του Δημοτικού Συμβουλίου. (Το video ολόκληρης της συνεδρίασης θα ανέβει μέχρι το μεσημέρι).

Πρόκειται για το 80 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο “Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή µη της πρότασης µε τίτλο « Μaster Plan: Πρόταση
χρηµατοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισµός) και πιλοτικές εφαρµογές smart cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας του ∆ήµου Σαρωνικού»

Δείτε στο video.

Από την αρχή έως το 8o min, o Πρόλογος του Δημάρχου.

Παρουσίαση του Master Plan από τον  Μελετητή. 8-42 min

Διευκρινιστικές ερωτήσεις από Μ.Τσαλικίδη. 43 – 52min 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις Α. Ράπτη 53- 56 min 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις Μ.Γκίνη 56 -1:01 hr 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις Γ. Τζιβίλογλου 1:02 – 1:14 hr 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις Α.Κωνσταντέλλου 1:15 – 1:26hr 

Διευκρινίσεις Δημάρχου – Διαμόρφωση τελικής πρότασης – Ψηφοφορία 1:27 -τέλος 

Η Περιγραφή του έργου. 
Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί της χώρας, ασκούν μεγάλη πίεση στην οικονομική κατάσταση / ρευστότητα των Δήμων, με συνεχείς αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς και γενικότερα σημαντικές διαφοροποιήσεις στην στρατηγική και επιχειρησιακή τους στόχευση. Η εξοικονόμηση δαπανών αποτελεί πυλώνα χρηματοδότησης (ανταποδοτικά τέλη) των Δήμων και πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και, μέσω της κάλυψης της λειτουργίας των υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα, να οδηγήσουν σε εκσυγχρονισμό και αναβάθμισή τους.
Ο Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Η καταγραφή των υποδομών που διενεργήθηκε ήταν : 16.139 φωτιστικά και αφορούν το βασικό οδικό δίκτυο, τις πλατείες, τους δρόμους και τις εισόδους του Δήμου.
O Δήμος στοχεύει, μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναζητήσει τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια, το οποίο θεωρεί συμφερότερη λύση σε σχέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες (χρηματοδότηση Δήμου ή δανεισμό).
Δίδονται οι εξής δυνατότητες – επιλογές :
• Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει σχέσης ποιότητας – τιμή. Ταξινόμηση βάση CPV : 45316100-6, 34991000-0, 32441200-8, 50232100-1. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ΕΚ.
• Ένταξη στον Ν. 3389/2005 και ειδικότερα στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΕΣΓΔΙΤ) και στη διαδικασία που προβλέπεται από το αναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο.
• Ένταξη στο Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Συνεργασία με ΕΤΕπ), για διενέργεια Προμήθειας και με τον Δήμο να εξασφαλίζεις τις εμπράγματες εξασφαλίσεις για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του.
Ο Δήμος με την ολοκλήρωση της παρούσας πρότασης έχει σα στόχο τον αυξημένο βαθμό ωριμότητας ώστε, να προκηρύξει Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό ή να υποβάλλει πρόταση στην ΕΓΣΔΙΤ ή να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στο ΤΠΔ.
Όπως θα φανεί και στη συνέχεια της παρούσας ανάλυσης, προτεινόμενο σενάριο είναι αυτό της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού αναζήτησης Αναδόχου από τον Ιδιωτικό Τομέα, με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πολυετούς Διάρκειας και αποπληρωμή της επένδυσης με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύμφωνα με τον ν. 3855/2010, όπως ισχύει σήμερα και χρήση των διατάξεων του Ν.4412/2016.
Προτείνεται ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο δημόσιος ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs. Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, με απόφαση του ΔΣ του Φορέα, ειδικός λογαριασμός escrow account σε πιστωτικό ίδρυμα. Ο πάροχος της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι υποχρεωμένος να καταθέτει, σε αυτόν τον escrow account, μέρος από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών, όπως αυτό θα καθορίζεται από κανονιστική απόφαση.
Στις συμβάσεις μεσεγγύησης – ενεχυρίασης απαιτήσεων της ΣΠΥ, ορίζονται ουσιώδεις λεπτομέρειες της υλοποίησης, όπως αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ και περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη με τα οποία θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός (Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός).
Το θεσμικό πλαίσιο εκχώρησης ανταποδοτικών τελών, ορίζεται στο άρθρο 43 του ν. 4257/2014 : «Επιτρέπεται η εκχώρηση / ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη».
Αναμενόμενο αποτέλεσμα :
• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας / κόστους λειτουργίας, παράλληλα με εκσυχρονισμό και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών / ποιότητας ζωής.
• Αξιοποιούνται οι διατάξεις του ν. 3855/2010 & η συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς και το πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ).
• Η αποπληρωμή του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης, θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης που τελικά θα επιτευχθεί (αντιστοίχηση) και θα είναι ποσοστό (%) επί της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος (συμβατική κατανάλωση) προσεγγίζοντας το 70%..
• Ως βάση αναφοράς ορίζεται το 2016, η προβλεπόμενη διάρκεια θα είναι 12 ετών και η τελική εξοικονόμηση για το διάστημα αυτό θα προκύψει από την προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων .
• Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση που θα βασίζεται στην προσφορά του Αναδόχου (% επί της συνολικής αναμενόμενης εξοικονόμησης).
• Θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος.
Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:
1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων / φωτιστικών σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου..
2. Τη λειτουργία “Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας”, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
3. Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία, καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικών εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης).
Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς είναι το μέγεθος του οικονομικού οφέλους των ετών (12) της Σύμβασης : 12.046.480,85 €, προκύπτει ως εξής (σύγκριση κατανάλωσης – εξοικονόμηση – οικονομικό όφελος από μείωση δαπανών ρεύματος) :

Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς δεν είναι η τελική δαπάνη του Δήμου, αφού θα υπάρξει προσφορά από τον Ανάδοχο σε έκπτωση Ο Δήμος μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό, αν κρίνει ότι οι υπάρχουσες προσφορές δεν είναι ανταγωνιστικές ή δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Συνεπώς η ουσία του διαγωνισμού είναι να τοποθετηθούν φωτιστικά / λαμπτήρες, των οποίων η ανθεκτικότητα θα κριθεί στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και η όποια δαπάνη αστοχίας η μειωμένης ανθεκτικότητας αφορά τον Ανάδοχο και αποτελεί συμβατική του υποχρέωση.

Ο Δήμος από το μηδενισμό των λειτουργικών δαπανών και το όφελος που θα έχει (βλέπε Πίνακα) :

Θα έχει και έκπτωση : πχ εκτιμάται σε ένα 12% για παράδειγμα, δηλαδή : 1,2 εκ €, εκτός της έκπτωσης που θα έχει στο διαγωνισμό (από την εκτιμούμενη εξοικονόμηση που αναφέρθηκε προηγουμένως δηλαδή αν Ανάδοχος δώσει προσφορά πχ 70% εξοικονόμησης και 12% έκπτωση επί της εξοικονόμησης), απολαμβάνει και ορισμένα κέρδη από την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας, τα οποία είναι ποσοτικά και ποιοτικά. Τα ποιοτικά είναι προφανή και αφορούν ότι η υπηρεσία μετατρέπεται σε διαχειριστική αρχή, η οποία ελέγχει το αποτέλεσμα και πληρώνει μόνο με την επίτευξη του στόχου και από την εξοικονόμηση την οποία σαφώς θα έδινε στον πάροχο της ενέργειας αν δεν είχε αυτή τη διαδικασία (μείωση διοικητικού και λειτουργικού κόστους).

Δεν θα πρέπει επίσης να διαφύγουν τα εξής, σε ότι αφορά την ανάληψη του Έργου από το Δήμο :

 • Η ευθύνη λειτουργίας – συντήρησης του Συστήματος (περιλαμβανομένης της Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Βλαβών – Λειτουργίας Smart Cities), θα ανήκει στο Δήμο (Τεχνικές Υπηρεσίες). Επιπροσθέτως η λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος και με χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων θα απαιτήσει, είτε την πρόσληψη προσωπικού, είτε την συμβολή του ιδιωτικού τομέα (αυτό συνεπάγεται αυξημένο κόστος λειτουργίας που δεν έχει εκτιμηθεί στα ανωτέρω Σενάρια).
 • Στη διαδικασία της χρηματοδότησης από το Δήμο, η εγγυητική ευθύνη δεν θα ξεπεράσει τα 3 έτη και συνεπώς για τα υπόλοιπα της λειτουργίας δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση και κάθε αστοχία θα βαρύνει το Δήμο, δημιουργώντας αυξημένα κόστη (ο τομέας του Ηλεκτροφωτισμού είναι σε μια συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος προσαρμογής είναι προτιμότερο να το αναλαμβάνει το Ιδιωτικός Τομέας και όχι ο Δημόσιος).
 • Εφόσον αυξηθεί η KWh (πιθανό) πλέον της πρόβλεψης (Μοντέλο), το κόστος επιβάρυνσης θα το έχει ο Δήμος (στο έργο το επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, εφόσον αυτό προκύψει).

Συμπεράσματα – Ποσοτική Ανάλυση :

Για την για την αποπληρωμή της αναβάθμισης του Συστήματος Οδοφωτισμού, χρησιμοποιούνται σαν έτος βάσης για το 2016, δηλαδή :

 • Συνολικό Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης – 801.747,19 € (έτος βάσης),
 • Ενεργειακή Εξοικονόμηση 5.338.012.92 KWh (έτος βάσης),

Στο Προτεινόμενο Σενάριο της Αυτοχρηματοδότησης (μόχλευση κεφαλαίων – ανάληψη 100% ρίσκου από τον Ιδιωτικό Τομέα) ο Δήμος :

 • Απαλλάσσεται από την διαχειριστική και την εγγυητική ευθύνη για 12 χρόνια, η οποία περνά στον Ανάδοχο και η πληρωμή του γίνεται βάση επίτευξης του στόχου και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
 • Κερδίζει για 12 έτη, σημαντικό μέρος του Κόστους Συντήρησης του Υφιστάμενου Συστήματος : 908.190 € + τις διαφορές στα τέλη (0,02504 € / KWh, στα 69.874.979,397 KWh της εξοικονόμησης στα 12 έτη) : 1.749.670 € = 4.657.860 € (1) (Μέσο Όρο : 388.155 € / έτος).
 • Επιπρόσθετα αναμένει την έκπτωση που θα δοθεί στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί (εκτιμάται κατ’ ελάχιστο σε 10%) : 204.648 (2) €.

Συμπέρασμα : Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης, το συνολικό όφελος του Δήμου (1) + (2) εκτιμάται σε : 5.862.508 € (Μέσο Όρο : 488.542 € / έτος) με μηδέν ρίσκο από το Δήμο.

Στο Σενάριο Ανάλυσης Ευαισθησίας 2.1 : 100% κάλυψη με δανειακά κεφάλαια από ΕΤΕπ & ΤΠΔ, και συνολική εγγύηση του Δήμου για τον δανεισμό που θα αναληφθεί, διατηρώντας σταθερές παραμέτρους, την  συνολική αστοχία σε 10% και την επίτευξη αποτελέσματος εξοικονόμησης ενέργειας σε 70%. Στην περίπτωση αυτή :

 • Αναλαμβάνεται η εγγυητική ευθύνη για εξαιρετικά μικρότερο χρονικό διάστημα (έως 5 έτη συνήθως),
 • Αναλαμβάνεται η ευθύνη επίτευξης αποτελεσμάτων από το Δήμο : Εξοικονόμηση Ενέργειας – συντήρησης & λειτουργίας του Συστήματος συνολικά (παρακολούθηση, βλάβες, αντικαταστάσεις, κλπ), με δεδομένο ότι η θα υπάρχει δέσμευση πόρων (ανταποδοτικά) για την επιστροφή του Δανείου.
 • Θα πρέπει να ενισχυθεί σε προσωπικό εξειδικευμένο σε (Συντήρηση – Τηλεδιαχείριση, κλπ και να μην υπάρξει αστοχία εξοπλισμού άνω του 10% (βασικός κανόνας βιωσιμότητας). Σε περίπτωση που δεν επιλέξει Τηλεδιαχείριση, δεν θα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος της εξοικονόμησης.
 • Στην καλύτερη περίπτωση (εφόσον ισχύσουν όλα τα προαναφερόμενα στο 100%) θα επιβαρυνθεί με τα τοκοχρεολύσια του δανείου για 12 έτη, στο 100% της επένδυσης (επιπροσθέτως και το ΦΠΑ, ενώ ο Ιδιώτης θα βάλει μόνο 20% δάνεια και τα άλλα Ίδια Κεφάλαια)
 • 749.670 € – (1) (διαφορές από το ενεργειακό όφελος) + 1.799.208 € – (2) (Όφελος 12ετίας από το Σενάριο 1, δηλαδή αστοχία 10% και εξοικονόμηση ενέργειας 70%) =  3.548.878 €.

Συμπέρασμα : Στην προαναφερόμενη περίπτωση Ανάλυσης Ευαισθησίας, το συνολικό όφελος του Δήμου θα είναι : 3.548.878 € (Μέσο Όρο : 295.740 € / έτος), με το σύνολο ρίσκου στο Δήμο.

Στο Σενάριο 3 (100% κάλυψης : δανειακά κεφάλαια από ΕΤΕπ & ΤΠΔ, και συνολική εγγύηση του Δήμου για τον δανεισμό που θα αναληφθεί, αύξηση της αστοχίας σε 20%, μείωση εξοικονόμησης σε 61%) :

 • με την εφαρμογή του Σεναρίου 2.1 έχουμε μείωση του οφέλους, δηλαδή 434.314 € (διαφορές από ενεργειακό όφελος) + 304.774 (Όφελος 12ετίας από το Σενάριο 2.1, δηλαδή αστοχία 20% και εξοικονόμηση ενέργειας 61%) =  1.739.088 €.
 • Στα δύο σενάρια η απόδοση έργου (IRR) είναι ελαφρά θετική (Σενάριο 1) έως αρνητική (Σενάριο 2).

Συμπέρασμα : Στην προαναφερόμενη περίπτωση Ανάλυσης Ευαισθησίας, το συνολικό όφελος του Δήμου θα είναι : 1.739.088 € (Μέσο Όρο : 144.924 € / έτος) με το σύνολο του ρίσκου στο Δήμος

[wonderplugin_carousel id=”24″]

 

 

Categories