Το Δημοτικό Συμβούλιο της 29/3/17. Ολόκληρη η Συνεδρίαση (Video)

Ανακοίνωση του Δημάρχου για τις προγραμματισμένες αντιδράσεις για το νέο Καλλικρατικό Νόμο – Από τα 7 εκ ευρώ οφειλών, τα 6 εκ από μικροοφειλέτες. Υποχρεωτικές λόγω του Νόμου, δεσμεύσεις ΑΦΜ σε οφειλέτες προς το Δήμο, μέσα από την συζήτηση της Παρουσίασης Εσόδων -Εξόδων του 4ου Τριμήνου 16 . Καταψήφιση από την Μειοψηφία –  Σύσσωμη αντίδραση της Αντιπολίτευσης στην υποβολή πρότασης προς την Περιφέρεια για ασφαλτόστρωση δρόμων αξίας 6,5 εκ χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη η λίστα ονομασίας των οδών. Ελλιπές το θέμα λέει ο Δήμαρχος και κατακρίνει την Τεχνική Υπηρεσία για μη σωστή διαδικασία προτείνοντας την αναβολή της συζήτησης η οποία θα γίνει σε έκτακτη Συνεδρίαση την Παρασκευή  31/3. – Παρουσίαση του MASTER PLAN για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου – Αλλαγή προσώπων στις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων “ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ”, ΑΔΜΚΕΣ και  Κοινωφελους Επιχείρησης.

1. Έγκριση Προϋπολογισµού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόµων (ΕΓΝΥΑ)
2. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. (16min)
3. Έγκριση- παραλαβή του Α΄ σταδίου της πολεοδοµικής µελέτης της µελέτης «Κτηµατογράφηση – πολεοδόµηση – πράξη εφαρµογής β΄ κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου ∆ήµου Καλυβίων Θορικού» (48 min)

5. Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισµού Καλυβίων και Κουβαρά” Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Ασφαλτόστρωση οδών ∆ήµου Σαρωνικού” και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (1:17-1:25)

7. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) (12 άτοµα για δράσεις πυροπροστασίας µε σύµβαση διάρκειας 3 µηνών) Εισηγητής: ∆ήµαρχος (2:10)


  1.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή µη της πρότασης µε τίτλο « Μaster Plan: Πρόταση χρηµατοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισµός) και πιλοτικές εφαρµογές smart cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής : ∆ήµαρχος – (Παρουσίαση Πρότασης) Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες πατώντας  ΕΔΩ


ΘΕΜΑΤΑ 10-17 (2:14- τέλος)
10.Τροποποίηση συστατικής πράξης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 4 «Πόροι». Εισηγητής: ∆ήµαρχος

11.Λήψη απόφασης για τον ορισµό νέου ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

12.Αντικατάσταση µελών ∆.Σ. της Ανώνυµης ∆ηµοτικής Μονοµετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

13. Αντικατάσταση µελών ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: ∆ήµαρχος

14.Ανάκληση της 290/2016 απόφασης ∆.Σ. περί «Τροποποίησης της υπ. αριθµ. 33/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων». Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοίκησης

15.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της τράπεζας ALPHA BANK περί παράτασης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τα Α.Τ.Μ. στην Π. Φώκαια και το Λαγονήσι. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

16.Ορισµός ∆ιατάκτη και αναπληρωτή του, για την ανάληψη υποχρεώσεων όπως ορίζει το νόµος (Π∆113/2010,ΦΕΚ 194/Α΄/2010) για πιστώσεις όπου είναι αρµόδιο όργανο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη διάθεσή τους. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

17.Λήψη απόφασης περί διαγραφής συνολικού ποσού 220,00€ τα οποία εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν και αφορούν πρόστιµα ΚΟΚ. Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων

TMHMATIKA TA video ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ by Web LocalTV

[wonderplugin_carousel id=”25″]

 

Categories