Μ. Δευτέρα, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 10η Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 18:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 67.730,04€ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά» Εισηγητής: ∆ήµαρχος
2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 3.139,77 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος
4. Αναµόρφωση 2η Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
6. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες συλλογής µεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των ∆.Ε. Αναβύσσου, Π. Φώκαιας και Σαρωνίδας του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
7. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες συλλογής µεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

[wonderplugin_carousel id=”33″]
Categories