Διακοπή εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»

Σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας  Αττικής που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και έχει ημερομηνία υπογραφής 18/4/17, έγινε αποδοχή της ειδικής δήλωσης της αναδόχου Εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, την οποία o ανάδοχος υπέβαλε στις 6/4 σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων έργων επειδή συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι για τη διακοπή των εργασιών του έργου, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Το σκεπτικό της απόφασης, έχει ως εξής:

Α) Μετά την ολοκλήρωση της αποδόµησης των αρχαιοτήτων (σχετικό το υπ΄αρ.32290/ 18979/ 677/309/2-2-17 έγγραφο της Εφ. Αρχ. Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ), συνεχίστηκαν οι εργασίες κατασκευής του αγωγού επί της οδού Μ. Ασίας: α) στο τµήµα που παραδόθηκε από Χ.Θ.0+633,55 έως Χ.Θ.0+774,75 (πέρας αγωγού/σύνδεση µε κατασκευασµένο τµήµα), και β) στο τµήµα από Χ.Θ.0+549,65 (αρχή αγωγού/σύνδεση µε κατασκευασµένο τµήµα) έως Χ.Θ.0+574,65, όπου δεν ανευρέθηκαν αρχαία.

Στο ενδιάµεσο τµήµα, δηλ. από Χ.Θ.0+574,65 έως Χ.Θ.0+633,55 (µήκους 58,60µ), έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήµατα και βρίσκεται σε εξέλιξη η ανασκαφική διερεύνησή τους. Επίσης, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του αγωγού στο πρώτο, από τα προαναφερθέντα, τµήµα (Χ.Θ.0+633,55 έως Χ.Θ.0+774,75), ανευρέθηκαν στο όριο της διανοιχθείσας τάφρου επάλληλοι αρχαίοι τοίχοι και διακόπηκε η κατασκευή του αγωγού σε τµήµα µήκους 5,90 µέτρων (από Χ.Θ.0+740,75 έως Χ.Θ.0+747,65), κατόπιν των οδηγιών της αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Με το υπ΄αρ.45673/21-3-17 έγγραφο ∆ΤΕΠΑ, ενηµερώσαµε την Εφ. Αρχ. Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ, ότι δεν είναι τεχνικά εφικτή η µετατόπισή του υπό κατασκευή αγωγού, ώστε να διατηρηθούν τα νέα ευρήµατα, και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες από πλευράς της ενέργειες προκειµένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού στο εν λόγω τµήµα.

Με το υπ΄αρ.67257/10-4-17 έγγραφο ∆ΤΕΠΑ προς την Εφ. Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ, η Υπηρεσία ζήτησε ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία των εργασιών της και αναµένει σχετική απάντηση.

Β) Όσον αφορά στην µη απόδοση ελεύθερου χώρου εκτέλεσης των έργων εξαιτίας της µη εφαρµογής του ρυµοτοµικού σχεδίου από το ∆ήµο Σαρωνικού, η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Α., από την έναρξη της σύµβασης, έχει επανειληµµένως αποστείλει έγγραφα στο ∆ήµο σχετικά µε το θέµα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο πρόσφατα, εξαιρετικά επείγοντα έγγραφά της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Α.:

i) υπ΄αρ.πρωτ.οικ/162884/6-9-16, ii) υπ΄αρ.πρωτ.193853/18-10-16 και iii) υπ΄αρ.216073/23-11-2016, µε τα οποία έχει ζητηθεί από το ∆ήµο Σαρωνικού η επίσπευση των από µέρους του διαδικασιών, τονίζοντας την κατεπείγουσα αναγκαιότητα απόδοσης των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων προκειµένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου. Επί των ανωτέρω εγγράφων της Υπηρεσίας, δεν έχει δοθεί µέχρι σήµερα σχετική απάντηση από το ∆ήµο.

Επιπλέον, κατόπιν της από 06/04/2017 Ειδικής ∆ήλωσης ∆ιακοπής του αναδόχου, η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Α. απέστειλε το υπ΄αρ.οικ/76729/10-4-2017 εξ. επείγον έγγραφο προς το ∆ήµο Σαρωνικού, για άµεση ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας σχετικά µε τις ενέργειες του, και αναµένει σχετική ανταπόκριση.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο έργο δεν µπορούν να εκτελεστούν άλλες εργασίες:

α) είτε µέχρι την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας από την Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής /ΥΠΠΟΑ, την αποδόµηση των αρχαιοτήτων και την έγγραφη ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας για την απόδοση ελεύθερου χώρου στις θέσεις της οδού Μ. Ασίας που υπολείπεται η κατασκευή του αγωγού, β) είτε µέχρι την ολοκλήρωση από το ∆ήµο Σαρωνικού των ενεργειών του για την εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου και την απόδοση των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, στις θέσεις όπου ολοκληρωθεί η κατασκευή των αγωγών.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

διακοπη ομβρυων αναβυσσου

[wonderplugin_carousel id=”28″]

 

Categories