Συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Σαρωνικού στις 05-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Σαρωνικού, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 5η του µηνός Μαΐου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 µ.µ µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης στο πλαίσιο της µελέτης καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆.∆. Σαρωνίδας (σχετικό το υπ΄αριθµ.πρωτ. 7745/24-3-17 έγγραφο της ∆/νσης σχεδιασµού µητροπολιτικών αστικών και περιαστικών περιοχών του ΥΠΕΝ)

2. Λήψη απόφασης για την επιλογή κοινόχρηστων χώρων για προσωρινή εναπόθεση φυτικών υπολειµµάτων από κλαδέµατα κ.λ.π.

3. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τζωρτζάτου Ανδρέα µε αρ.πρωτ. 4948/7-4-17 (Α΄Κατοικία Αναβύσσου)

4. Γνωµοδότηση επί αίτησης Μερκούρη Αλέξανδρου µε αρ. πρωτ. 16829/17-10-16 περί εφαρµογής σχεδίου πόλεως “Λαγονησίου” Καλυβίων (ΦΕΚ 50 ∆/96). 5. Λήψη απόφασης επί εκκρεµών αιτηµάτων (Βασιλική Τάση κ.λ.π) αποζηµίωσης ιδιοκτησιών στην περιοχή της παλιάς χωµατερής Καλυβίων. 6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων περί κοπής δέντρων λόγω επικινδυνότητας.

Καλύβια, 28/4/17

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

[wonderplugin_carousel id=”24″]
Categories