Με Κοινή Υπουργική Απόφαση Προδιαγραφές των πράσινων σημείων για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα

Ειδικότερα, στα Πράσινα Σημεία, τα οποία διακρίνονται σε μικρά (με αποθηκευτική ικανότητα σε εκτός σχεδίου περιοχές έως 1.000 τόνων και σε εντός κάτω των 200 τόνων) και τα μεγάλα, έκτασης πάνω από 1 στρέμμα, με αποθηκευτική ικανότητα άνω των 1.000 τόνων σε εκτός σχεδίου περιοχές και για εντός σχεδίου άνω των 200 τόνων.

Ένα ακόμη εργαλείο για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή μέσω επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων έχουν στα χέρια τους οι ΟΤΑ, ενώ οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποκτούν ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης.

Πρόκειται για την Κοινή Απόφαση (ΦΕΚ Β 1412/26.4.2017) του υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλου, με την οποία εξειδικεύονται οι προδιαγραφές χωροθέτησης και λειτουργίας των Πράσινων Σημείων (Π.Σ.) (μικρών και μεγάλων), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (Γ.Α.) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ).

Ειδικότερα, στα Πράσινα Σημεία, τα οποία διακρίνονται σε μικρά (με αποθηκευτική ικανότητα σε εκτός σχεδίου περιοχές έως 1.000 τόνων και σε εντός κάτω των 200 τόνων) και τα μεγάλα, έκτασης πάνω από 1 στρέμμα, με αποθηκευτική ικανότητα άνω των 1.000 τόνων σε εκτός σχεδίου περιοχές και για εντός σχεδίου άνω των 200 τόνων. Σε αυτά, οι πολίτες μπορούν να αποθέτουν χρησιμοποιημένα αντικείμενα προς επανάχρηση ή χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά, ήτοι μέταλλα, χαρτί, πλαστικά, γυάλινες και ξύλινες συσκευασίες, βρώσιμα έλαια και λίπη, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα μπαταριών, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, απόβλητα από μικροεπισκευές οικιών και από κλαδέματα κήπων και πάρκων.

Στα μεγάλα Πράσινα Σημεία προστίθενται και τα ογκώδη απόβλητα. Για τα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή, τα οποία απαιτούν έκταση μεγαλύτερη των 500 τ.μ., που οργανώνονται και λειτουργούν από τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη γεωγραφική εμβέλεια ΟΤΑ Α’ βαθμού και με τη σύμφωνη γνώμη του, ο κατάλογος των αποβλήτων που θα συγκεντρώνουν είναι ο ίδιος με αυτόν των μεγάλων πράσινων σημείων.

Οι παραπάνω υποδομές μπορούν να λειτουργήσουν και σε υφιστάμενα κτήρια. Τα μεγάλα Πράσινα Σημεία και τα ΚΑΕΔΙΣΠ, ανάλογα με την ικανότητα αποθήκευσης, υπόκεινται σε περιβαλλοντική αξιολόγηση και έκδοση περιβαλλοντικών όρων. Τα απόβλητα θα συλλέγονται σε κάδους, κοντέινερ κ.λπ., θα ζυγίζονται και προαιρετικά επιτρέπεται η συμπίεσή τους.

Οι γωνιές ανακύκλωσης, σημεία συλλογής πολύ μικρής κλίμακας, απαιτούν μικρότερους των 50 τ.μ. χώρους και υποδέχονται έως 15 τόνους ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Χωροθετούνται εντός κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, πλατειών και σε επιφάνεια που δεν θα ξεπερνά το 15% της συνολικής, σε άκτιστα οικόπεδα και σε ακάλυπτους χώρους μεγάλων κτηρίων (σχολεία, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα).

Ανάλογης κλίμακας είναι και τα Κινητά Πράσινα Σημεία. Κάθε Π.Σ. και ΚΑΕΔΙΣΠ οφείλει να διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας, τις αποδεκτές κατηγορίες χρησιμοποιημένων αντικειμένων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τον τρόπο παραλαβής τους, καθώς και τυχόν ανταποδοτικά οφέλη προς τους πολίτες. Οι ποσότητες των εξερχόμενων αποβλήτων και υλικών θα καταγράφονται για το κάθε Π.Σ. και ΚΑΕΔΙΣΠ, ενώ οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

«Με την παρούσα ΚΥΑ δίνουμε στους ΟΤΑ και τους ΦΟΔΣΑ όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λειτουργικά εργαλεία ώστε να προχωρήσουν στην εγκατάσταση των Πράσινων Σημείων και να ενισχύσουν τη διαλογή στην πηγή» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Σ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι σε όλα τα τοπικά σχέδια όλων των δήμων έχουν προβλεφθεί Πράσινα Σημεία και έχουν υποβληθεί προτάσεις χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ.

Categories