Καντίνες Αλυκών: Αίτημα της ΑΔΜΚΕΣ στο ΥΠ.ΟΙΚ για παραχώρηση απλής χρήσης Αιγιαλού

Εναρμονιζόμενη με το άρθρο 13 Ν. 2971/2001, το οποίο τροποποιήθηκε µε τον πρόσφατο  Ν. 4467/2017 και ορίζει ότι “σε δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 η παραχώρηση µε αντάλλαγµα µπορεί να γίνει και απευθείας µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών“, η Μονομετοχική Εταιρεία Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ), με απόφαση της 3/5/17, υπέβαλε αίτηση στον Υπουργό Οικονοµικών  για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης των παραλιών «Αλυκές Αναβύσσου» & «Γαλάζια Ακτή», µε την πρόβλεψη τριών θέσεων στην παραλία Αλυκών και μιας θέσης στην Γαλάζια Ακτή.

Διευκρινίζεται ότι αυτό το αίτημα δεν έχει σχέση με αυτό του Δήμου Σαρωνικού προς την ΕΤΑΔ με το οποίο ο Δήμος ζητάει την παραχώρηση ολόκληρης της παραλίας προς Ανάπλαση,  κάτι που δεν έχει απαντηθεί ακόμα.

Πληροφορίες επίσης της τελευταίας στιγμής, μας λένε ότι χθες Κυριακή έγινε έκτακτο Συμβούλιο της ΑΔΜΚΕΣ με θέμα τις Καντίνες στην παραλία Αλυκών, όμως ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση της απόφασης.

Η φωτο της ανάρτησης είναι από το αρχείο μας, καθώς αυτή τη στιγμή η παραλία Αλυκών Αναβύσσου είναι “καθαρή”, σε αντίθεση με αυτήν της Γαλάζιας Ακτής που η Καντίνα έχει ήδη στηθεί! (Χρησιμοποιώντας, ίσως, τον 3ο χρόνο της αρχικής παραχώρησης).

Δείτε επίσης στο τέλος της Ανάρτησης και το νέο τροποποιημένο άρθρο του Ν. 4467/2017, το οποίο διέπει την παραχώρηση Αιγιαλού.

 

 


το νέο τροποποιημένο άρθρο του Ν. 4467/2017, το οποίο διέπει την παραχώρηση Αιγιαλού.

Άρθρο 15 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) α- ντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, πα- ραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έναντι ανταλλάγµατος, κα- τόπιν δηµοπρασίας, η οποία µπορεί να διεξάγεται και η- λεκτρονικά. Η διαδικασία δηµοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέ- ρεια για την παραχώρηση ρυθµίζεται µε απόφαση του Υ- πουργού Οικονοµικών. Η διάρκεια της δια δηµοπρασίας παραχώρησης της απλής χρήσης δεν µπορεί να υπερβαί- νει τα τρία (3) έτη. Σε δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 η παραχώρηση µπορεί να γίνει και απευθείας µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι- κών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρό- ντος, η παραχώρηση της παρούσας παραγράφου γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι- κονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο- νται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέµατα, οι όροι και οι α- ναγκαίες λεπτοµέρειες για την παραχώρηση απλής χρή- σης, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε θέσεις

[wonderplugin_carousel id=”24″]

 

Categories