Χρήσεις γης Σαρωνίδας και επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης κλαδεμάτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Σαρωνικού, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 24η του µηνός Μαΐου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.µ µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης στο πλαίσιο της µελέτης καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆.∆. Σαρωνίδας (σχετικό το υπ΄αριθµ.πρωτ. 7745/24-3-17 έγγραφο της ∆/νσης σχεδιασµού µητροπολιτικών αστικών και περιαστικών περιοχών του ΥΠΕΝ)

2. Λήψη απόφασης για την επιλογή κοινόχρηστων χώρων για προσωρινή εναπόθεση φυτικών υπολειµµάτων από κλαδέµατα κ.λ.π.

3. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τζωρτζάτου Ανδρέα µε αρ.πρωτ. 4948/7-4-17 (Α΄Κατοικία Αναβύσσου)

4. Γνωµοδότηση επί αίτησης Μερκούρη Αλέξανδρου µε αρ. πρωτ. 16829/17-10-16 περί εφαρµογής σχεδίου πόλεως “Λαγονησίου” Καλυβίων (ΦΕΚ 50 ∆/96).

5. Λήψη απόφασης επί εκκρεµών αιτηµάτων (Βασιλική Τάση κ.λ.π) αποζηµίωσης ιδιοκτησιών στην περιοχή της παλιάς χωµατερής Καλυβίων.

6. Ενηµέρωση για την µελέτη του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (Γ.Π.Σ της ∆.Κ.Αναβύσσου)

7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων περί κοπής δέντρων λόγω επικινδυνότητας.

Καλύβια, 19/5/17

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

[wonderplugin_carousel id=”24″]
Categories