Πέμπτη 1/6. Στο Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη για την Τοπική Συγκοινωνία και οι Χρήσεις γης Σαρωνίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα την 1η Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:

1. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (4η) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

2. Αλλαγής κατανοµής χρηµατοδότησης αχρησιµοποίητου υπολοίπου σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 130/2016 απόφαση ∆.Σ. από ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

3. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 82.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανοµής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

4. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

6. ∆ιόρθωση της αρ. 77/2017 απόφασης ∆.Σ. περί «Ψήφισης πίστωσης για «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Χατζηδήµου Απόστολος.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της «ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ Ξενοδοχειακή Τουριστική ΕΠΕ» περί µείωσης µισθώµατος και επαναπροσδιορισµός των οφειλών. Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων

8. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

9. Λήψη απόφασης εκµίσθωσης κτιρίου του ∆ήµου Σαρωνικού στην ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας επί της οδού Λ. Αθηνών –Σουνίου έναντι παιδικής χαράς (αρ.15/2017 απόφαση Συµβουλίου ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας

10.Έγκριση µελέτης «Μεταφορές από το ΚΤΕΛ Ν. Αττικής για την εξυπηρέτηση µετακίνησης των δηµοτών από τη ∆.Ε. Παλαιάς Φώκαιας στον Προαστιακό Σταθµό Κορωπίου» (Μεταφορά κατοίκων νότιας περιοχής στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων) . Εισηγητής: ∆ήµαρχος

11.Τµηµατική έγκριση – παραλαβή της µελέτης «Μελέτη κτηµατογράφησης – πολεοδόµησης και πράξη εφαρµογής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού Αττικής» του ∆ήµου Σαρωνικού. (Mαυρίκεζα) Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

12. Λήψη απόφασης για την µετονοµασία της µελέτης «Καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Σαρωνίδας ∆ήµου Σαρωνικού» σε « Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) για τον καθορισµό χρήσεων γης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Σαρωνίδας ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

13. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων- Προσφορών Τραπεζικών Ιδρυµάτων. Εισηγητής: Προϊσταµένη Ταµειακής Υπηρεσίας

14. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : Παναγιωτάκου Παύλου, Ανδρουλακάκη Εµµανουήλ, Ρόντου Κωνσταντίνου, Μούρτζη Χριστίνας, Μπανιά Ευαγγελίας, Νούση Ανθής, Νοµικού Ιωάννη, Ζαφειροπούλου Μαρίας, Γραµµατή Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλου Κλεοµένη, ∆εονά Ιωάννη, Αδρακτά Αναστασίας, Γεραζούνη Χρυσάνθης, Φουντουλέσια ∆ηµητρίου- Ιωάννη, Νασιµπιάν Οδυσσέα, Αζζάρ Σοφίας, Κολοκοτρώνη Ειρήνης, Κυριακόπουλου Ιωάννη, Χριστίδου Αριάδνης, Ζωχίου Ευαγγελίας, Σταθόπουλου Βασιλείου, Χάλαρη Ιωάννη, Καλάβρια Μάρκου, Γιώτα Γεωργίου, Λαπατσάνη Ιωάννη, Τσιατούρα Φώτιου, Ντιονίζι Μαξιµιλιανού). Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηµατικούς καταλόγους ύδρευσης και άρδευσης ∆.Ε. Καλυβίων, Σαρωνίδας, Π. Φώκαιας, Αναβύσσου, Κουβαρά, λόγω λάθους της Υπηρεσίας. Εισηγητής: Τµήµα Ύδρευσης –Άρδευσης- Αποχέτευσης

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

[wonderplugin_carousel id=”32″] [wonderplugin_carousel id=”33″]
Categories