Κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο για παραλία Αλυκών και ΕΤΑΔ την Τετάρτη 31/5

KATEΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Η πρόσκληση είναι κατεπείγουσα, λόγω του επικείµενου διαγωνισµού που θα διεξαχθεί από την ΕΤΑ∆ για την παραλία των Αλυκών στις 7-6-2017 ).

Σας προσκαλώ σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 31η Μαΐου του έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 µε το ακόλουθο θέµα ηµερήσιας διάταξης:

1. Ενηµέρωση- συζήτηση σχετικά µε την διαχείριση των Αλυκών της Αναβύσσου (ζώνη παραλίας και αιγιαλού ) κατόπιν των πρόσφατων ενεργειών της ΕΤΑ∆ ( προκήρυξη πέντε (5) θέσεων καντινών στη παραλία Αλυκών, κ.λπ.) και λήψη απόφασης για δικαστικές ενέργειες του ∆ήµου .

Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Categories