Τετάρτη 21/6. Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικου Συμβουλίου Δ. Σαρωνικου (15η / 2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 21η Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα
ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 62.892,18€ από το από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά»
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
2. Αναµόρφωση (5η
) Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

4. Έγκριση Ισολογισµού έναρξης (Απογραφή) ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού της
1-1-2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
5. Έγκριση Απολογισµού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
6. Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων .
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
7. Ανάκληση της 155 α /29.4.2014 απόφασης ∆.Σ ως προς σηµείο 4β) ως προς τον καθορισµό
της αµοιβής για την αίτηση και τη διαδικασία στην Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής
Αττικής 2.000 πλέον ΦΠΑ.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
8. Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου κ. Κατερινόπουλου Κων/νου για
την υπόθεση «Αίτησης Ακύρωσης στο ΣτΕ επί σιωπηρής απόρριψης αίτησης του ∆ήµου για
νέα χάραξη Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας»(Αγ. Νικόλαος Αναβύσσου)
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη προγραµµάτων λογισµικού για την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου έτους 2016»
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
10.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη προγραµµάτων λογισµικού ERGA κλειδί 379& 301 για την Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου»
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
11.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Επισκευή ελαστικών
µεταφορικών µέσων»
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
12.Ορθή Επανάληψη της 110δ/2017 απόφασης ∆.Σ. περί «Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής της υπηρεσίας «Αµοιβή για την παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών προετοιµασίας
πρότασης χρηµατοδότησης µέσω ανταποδοτικών τελών για την ενεργειακή αναβάθµιση-
αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού Κ/Χ του ∆ήµου», ως προς το ποσό.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
13.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Έξοδα περίθαλψης αδέσποτων
ζώων για την αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού λεϊσµανίασης »
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
14.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Μισθώµατα µηχανηµάτων για
καθαρισµό κοινόχρηστων χώρων- Μίσθωµα µηχανήµατος Bobcat για διαµόρφωση χώρου
εντός της Παιδικής Χαράς Π. Φώκαιας»
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
15.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηµατικούς καταλόγους ύδρευσης και
άρδευσης ∆.Ε. Καλυβίων, Σαρωνίδας, Π. Φώκαιας, Αναβύσσου, Κουβαρά, λόγω λάθους της
Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Τµήµα Ύδρευσης –Άρδευσης- Αποχέτευσης
16.Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου στην «FOODEXPO» – ∆ιεθνής Έκθεση
Τροφίµων και Ποτών 10 ως 12 Μαρτίου 2018 στο «METROPOLITAN EXRO.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories