Πρόσκληση για την 16η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 11-07-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 11η Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Αναµόρφωση (2η ) Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισήγησης: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
2. Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης ή µη πάσης φύσεως οικοδοµικών εργασιών κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο ( απόφαση 9/2017 της ∆.Κ. Σαρωνίδας). Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
3. Λήψη απόφασης για την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση των µεταφορικών µέσων και την προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2017» (Λόγω δύο (2) άγονων διαγωνισµών).
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
4. Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισµού Καλυβίων και Κουβαρά» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
5. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories