Πρόσκληση για την 18η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 24-07-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο
Δημοτικό κατάστημα την 24η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 με τα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
3. Αναμόρφωση (6η ) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2017. Εισήγησης: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ
5. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 56.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
6. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 35.765,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της 1ης και 2ης μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση).
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
7. Αποδοχή της υπ’ αριθμ 518048/-07-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003608 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
8. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
9. Λήψη απόφασης περί προμήθειας από ίδιους πόρους, δύο (2) καινούργιων αυτοκινήτων (επιβατικά μεταφοράς προσωπικού) και ενός (1) σαρώθρου- σκούπας (πολυμηχάνημα), για τις ανάγκες του Δήμου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών
10.Λήψη απόφασης περί προμήθειας μέσω leasing, τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ. και δύο (2) φορτηγών (ανατρεπόμενα με γερανό και αρπάγη). Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών
11.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
12. Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Δήμαρχος
13. Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος
14.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Αριστοτέλους, Βασ. Γεωργίου κ.λπ. εντός οικισμού πόλεως Αναβύσσου».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
15.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Κατασκευή πεζοδρομίων επί των οδών Λ. Καραμανλή και Περιφερειακής Αναβύσσου ( Δημοσθένους) Δ.Ε. Αναβύσσου».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
16. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων” (προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ).
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
17.Eπανασύσταση επιτροπής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Παραλίας Αναβύσσου ” (προϋπολογισμού κάτω του 1.000.000 ευρώ).
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
18. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου « Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης” (προϋπολογισμού κάτω του 1.000.000 ευρώ).
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
19.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην τοπική Κοινότητα Κουβαρά».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
20. Παράταση χρονοδιαγράμματος κατά 12 μήνες , σύμφωνα με το Ν.3316/05 του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης : «Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
21. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : KRETAROS LIMITED, Σινοπούλου Κλειώ, Μουτζουρίδη Ιωάννη, Γαζή Μαρίας, Πελέτη Ειρήνης, Καζιμ Τουφάν Γιουσούφ,, Γιαννόπουλου Βασιλείου, Χατζογιαννάκη Γεώργιου, Αναστασίου Αικατερίνης) .
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories