21/8. Δημ Συμβούλιο με θέμα την τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών της πρώην Κοινότητας Σαρωνίδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 19η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 21η Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών της πρώην Κοινότητας Σαρωνίδος (Εισηγητής: Οικονοµική Υπηρεσία).

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories