Πρόσκληση για την 20η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 28-08-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: (ώρα 18.00)

1. Έγκριση διενέργειας Νέου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και την προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017», συνολικού ποσού 232.999,98 ευρώ.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών

2. Έγκριση διενέργειας προµήθειας «Προµήθεια τροχήλατων κάδων-προµήθεια µικρών κάδων-ανταλλακτικά µεταλλικών κάδων απορριµµάτων», συνολικού ποσού 74.400,00 ευρώ.
Εισηγητής: Οικονοµική Υπηρεσία-γραφείο προµηθειών

3. ∆ιόρθωση της αριθ. 6/2017 απόφασης ∆.Σ. περί «Έγκρισης διενέργειας προµηθειών έτους 2017, ως προς την προµήθεια «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)κλπ», συνολικού ποσού 58.500,00 ευρώ (λόγω αλλαγής προϋπολογισµού).
Εισηγητής: Οικονοµική Υπηρεσία-γραφείο προµηθειών

4. Λήψη απόφασης τακτοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών της πρώην Κοινότητας Σαρωνίδας.
Εισηγητής: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

5. Έγκριση γενοµένων δαπανών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών.

6. Λήψη απόφασης περί καταβολής σε χρήµα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται υπάλληλοι του ∆ήµου Σαρωνικού σύµφωνα µε το Ν. 4483/17 (ΦΕΚ107/31-07-2017/τ.Α).
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών

7. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μισθώµατα µηχανηµάτων για κλάδεµα ευκαλύπτων και λοιπών δέντρων, λόγω επικινδυνότητας (Α΄ τοµέας)».
Εισηγητής: Τµήµα Κίνησης-Συντήρησης-∆ιαχείρισης Οχηµάτων και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας

8. Παράταση µισθώµατος χρήσεως χώρου για την λειτουργία ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στη ∆.Κ. Σαρωνίδας.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories