Δήμαρχος Κορωπίου. Βροντερό “ΟΧΙ” στην πρόθεση του ΕΔΣΝΑ για Διαχείριση Απορριμμάτων στα Λατομεία. video

Για άλλη μία φορά ο Δήμαρχος Κορωπίου Δ.Κιούσης, έστειλε και δημόσιο μήνυμα στον ΕΔΣΝΑ για την πρόθεση του τελευταίου να χρησιμοποιήσει τα Ανενεργά Λατομεία του Κορωπίου ως χώρους Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Από το Θέατρο Δεξαμενής -κατά την εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ στις , διαμήνυσε πρός όλους τους Αρμοδίους πως ο Δήμος Κορωπίου δεν πρόκειται να δεχθεί κάτι τέτοιο και θα καταφύγει στα Ευρωπαικά Δικαστήρια.

Οι Αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ που αναφέρονται στα Ανενεργά Λατομεία Κορωπίου

https://diavgeia.gov.gr/

https://diavgeia.gov.gr/

Το ψήφισμα-απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας της 10/8/17

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗΣ & ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 342/343 2017 ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.∆.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ.

Στην 20η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρωπίας, της 10ης Αυγούστου 2017, ψηφίστηκε Οµόφωνα και έλαβε αριθµό απόφασης 195/2017, το ακόλουθο ψήφισµα :
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κρωπίας θεωρεί απαράδεκτες τις αποφάσεις 342 & 343/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.∆.Ν.Α και τις καταδικάζει. ∆ιαµαρτύρεται έντονα για τον τρόπο, τον χρόνο, και την όλη µεθόδευση λήψης της απόφασης. Ενώ διαφωνεί πλήρως µε το περιεχόµενό της.Ο ∆ήµος µας από την αρχή δηµοσιοποίησης της έναρξης της µελέτης µε τίτλο «Σχέδιο αποκατάστασης & αξιοποίησης εξοφληµένων ανενεργών λατοµείων» (Ε.Α.Λ.Μ Αττικής) προέβη, µε δικές του πάντα πρωτοβουλίες και ενέργειες, σε ενηµέρωσή του για τα περιεχόµενα έως και το δεύτερο στάδιο της µελέτης.
Προσπάθησε µε έγγραφό του να ενηµερώσει και να προσκοµίσει τεκµηριωµένα στοιχεία αντίθεσης σε όσα αφορούσαν το ∆ήµο Κρωπίας.Όµως δεν έλαβε καµία πρόσκληση για συνεργασία ή γνώση τόσο των παραδοτέων του δεύτερου σταδίου όσο και της τελικής µελέτης. ∆εν προηγήθηκε καν έστω µια µορφή διαβούλευσης µεταξύ ΕΣ∆ΝΑ και ∆ήµων που είχαν λατοµικούς χώρους. Όλα τα παραπάνω, συνδυαστικά, δηµιουργούν βάσιµες υποψίες για προειληµµένες και τετελεσµένες αποφάσεις και διάθεση αιφνιδιασµού των τοπικών κοινωνιών. ∆είχνουν µια απαράδεκτη έλλειψη σεβασµού στον Α΄ Βαθµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της βασικής αρχής της εγγύτητας ενώ δηµιουργούν αντιθέσεις και ρήξεις µεταξύ του Πρώτου και ∆εύτερου βαθµού Αυτοδιοίκησης και µεταξύ των πολιτών των ∆ήµων της Αττικής.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κρωπίας λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα συντονίσει και θα οργανώσει τις ενέργειες υπεράσπισης του δηµοτικού και ευρύτερα δηµοσίου συµφέροντος προς όφελος τόσο των δηµοτών του όσο
και των πολιτών της Αττικής από σχεδιασµούς αυταρχισµού. Οι αντιδηµοκρατικοί αυτοί σχεδιασµοί δεν συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του εκρηκτικού προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων στο πλαίσιο µας ορθής, δηµοκρατικής και ισότιµης συµµετοχής όλων των ∆ήµων στον ΠΕΣ∆Α Αττικής».
Στον κο ∆ήµαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
O Πρόεδρος -Η Γραµµατέας – Tα Μέλη

Categories