Χάνει η ΕΤΑΔ τη διαχείριση των Παραλιών. Παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της Παραλίας Αλυκών Αναβύσσου..

Στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών μεταβιβάστηκε η διαχείριση και η διοίκηση των κοινόχρηστων χώρων, εκτός συναλλαγής ζωνών αιγιαλού και παραλίας, με το άρθρο 68 του Νόμου 4484 (Φεκ Α’ 110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 68
Ρυθµίσεις για την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2636/ 1998 (Α΄ 198), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η εταιρεία ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηµατικών µονάδων του Ε.Ο.Τ., δικαιούµενη να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως για δικό της λογαριασµό και στο όνοµά της, εξαιρούµενων των κοινόχρηστων εκτός συναλλαγής τµηµάτων ζωνών αιγιαλού και παραλίας των ακινήτων που χαρακτηρίσθηκαν ή χαρακτηρίζονται εφεξής ως «Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα».

Η διοίκηση και διαχείριση των ανωτέρω κτηµάτων ασκείται από τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Υφιστάµενες συµβάσεις µίσθωσης ή παραχώρησης εν γένει διατηρούνται σε ισχύ µέχρι τη λήξητους, του δικαιώµατος ανανέωσης περιερχοµένου εφεξής στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, το δε µίσθωµα ή αντάλλαγµα που προβλέπεται σε αυτές εισπράττεται από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. µέχρι την περιέλευση αυτών στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας.»

2. Στη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4389/2016 (Α΄94) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.») κατά τρίτων δύνανται να εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και αποτελούν έσοδα αυτής.»


Ουσιαστικά δηλαδή, η ΕΤΑΔ χάνει οποιαδήποτε αρμοδιότητα είχε μέχρι σήμερα στη διαχείριση των παραλιών και δεν μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς  για την  εκμίσθωση Αιγιαλού. Οι διαγωνισμοί, προφανώς θα διενεργούνται από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου η από τους Δήμους εφόσον υπάρχει σε αυτούς παραχώρηση από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ορίζει ο Νόμος.

Η Νέα εξέλιξη όμως, δεν ξεκαθαρίζει το πρόβλημα που έχει προκύψει με την παραλία Αλυκών Αναβύσσου καθώς υπάρχουν και πάλι εξαιρέσεις σε ότι αφορά την ΕΤΑΔ η οποία ισχυρίζεται ότι η παραλία Αλυκών είναι τμήμα του Τουριστικού Ακινήτου της Αλυκής που βρίσκεται πάνω από την Λεωφόρο Σουνίου, κάτι που είναι σε εκκρεμοδικία στο ΣτΕ μεταξύ Δήμου Σαρωνικού και ΕΤΑΔ

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία συζήτησης στο ΣτΕ και ότι ακόμα δεν έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις Βουλευτών (Βλάχος  Γεώργιος, Βορίδης Μάκης, Μαρτίνου Γεωργία, Μπούρας Αθανάσιος ) που έχουν κατατεθεί από τις 13/6/17 στη Βουλή για το ζήτημα, αν και έχει παρέλθει κατά πολύ ο χρόνος που καθορίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Αναπάντητη και η από 19/6/17 ερώτηση του Βουλευτή Βασ Οικονόμου  όπως και η από 12/6/17 Αναφορά του Βουλευτή Αθ. Μπούρα.

Την μόνη απάντηση που έλαβαν όλοι,πλην του τελευταίου, από τον συνερωτώμενο  Υπουργό Εσωτερικών, ήταν πως αρμόδιος να απαντήσει είναι ο συνερωτώμενος Υπουργός Οικονομικών…..

 

 

 

 

Categories