Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Σαρωνικου (21η / 20.9.2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 20η Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00
µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή δωρεάς ιατρικού εξοπλισµού από την εταιρεία «Menarini Hellas A.E. | SFEE» για
τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου του Κουβαρά.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
2. Αποδοχή αιτήµατος από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Μέσσης για την δωρεάν διαµονή χυµού
ροδάκινου στα πλαίσια του προγράµµατος δωρεάν διανοµής φρούτων και χυµών λόγω
ρωσικού εµπάργκο.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
4. Αναµόρφωση (7η
) Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 279.982,23 € από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για το έργο
“Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά.».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
6. Έγκριση Ισολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
7. Έγκριση πεπραγµένων προέδρου ∆.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την
χρήση έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
8. Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Σαρωνικού, λόγω λήξης θητείας.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
9. Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων σύµφωνα µε το
Π.∆.116/2004 και ορισµός επιτροπής εκτίµησης των εκποιούµενων οχηµάτων.
Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων
10.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών.
11.Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζηµίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: 48/2017 απόφαση ΚΕ∆ΣΑ
12.Έγκριση τευχών δηµοπράτησης για «Ενεργειακή αναβάθµιση-αυτοµατοποίηση του
συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων και εφαρµογές smart cities, µε
εξοικονόµηση ενέργειας, στον ∆ήµο Σαρωνικού.
Εισηγητής ∆ήµαρχος
13.Έγκριση τευχών δηµοπράτησης για «Παροχών υπηρεσιών ανεξάρτητου συµβούλου
υποστήριξης του ∆ήµου στο έργο «Ενεργειακή αναβάθµιση-αυτοµατοποίηση του συστήµατος
ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων και εφαρµογές smart cities, µε εξοικονόµηση
ενέργειας, στον ∆ήµο Σαρωνικού»»
Εισηγητής ∆ήµαρχος
14.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο
δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά του ∆ήµου Σαρωνικού»
(προϋπολογισµός κάτω του 1.000.000€)
Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
15.Παράταση χρονοδιαγράµµατος της µελέτης «Καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου ∆Ε Σαρωνίδας ∆ήµου Σαρωνικού»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
16.∆ιαγραφή παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση, λόγω παραγραφής.
Εισηγητής Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
17.Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από χρηµατικού καταλόγους καταβολής τελών χρήσης
κάµπινγκ, λόγω εκ παραδροµής χρέωσης.
Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων
18.Λήψη απόφασης επί αίτησης Κουκουλάρη Κλεάνθη για µείωση ή κατάργηση δηµοτικών
τελών.
Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 11267/2017 αίτηση
19.Λήψη απόφασης επί αίτησης Γιαννακοπούλου Μαρίας περί επιστροφής χρηµάτων λόγω
αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Τµήµα ∆ιοίκηση

Categories