Προκηρύχθηκε από την ΕΥΔΑΠ ο Διαγωνισμός για το ΚΕΛ Σαρωνικού. – Τα τεχνικά Δεδομένα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

18/9/2017
Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων και διάθεσης – επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών Δήμου Σαρωνικού
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ

Ο αριθμός ΑΔΑΜ του τεύχους της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι 17PROC001956031 2017-09-18 και
Ο αριθμός ΑΔΑΜ της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι 17PROC001956223 2017-09-18
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτωνκαι διάθεσης – επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών Δήμου Σαρωνικού» -Κωδικός Μελέτης: Μ 195

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 31/10/2017 ημέρα Τρίτη στις 10:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα) στα γραφεία της Υπηρεσίας Προσυμβατικού Ελέγχου & Δημοπρατήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., οδός Ιλισίων & Λαοδικείας 29, Ζωγράφου, 3ος όροφος, γραφείο 308, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.974.688 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. Κατηγορία 7 – Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες; 69.790,11 €
2. Κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες: 20.877,71 €
3. Κατηγορία 9 – Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες: 292.791,61 €
4. Κατηγορία 13 – Μελέτες υδραυλικών έργων: 806.672,12 €
5. Κατηγορία 16 – Μελέτες τοπογραφίας: 135.834,46 €
6. Κατηγορία 18 – Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων: 20.145,49 €
7. Κατηγορία 20 – Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες: 13.533,75 €
8. Κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες: 130.780,30 €
9. Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές μελέτες: 226.694,45 €, και
257.568,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 22 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 12 μήνες.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή αυτών, όπως περιγράφονται στα άρθρα 21.1 έως και 21.4 της Διακήρυξης..
Οι προσφορές θα ισχύουν για δεκατρείς μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών .
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 39.493,76 €.

ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Δείτε όλα τα τεχνικά δεδομένα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ 195

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μ 195

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μ 195

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μ 195

Σ.Υ. Μ 195 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Μ 195

ΣΧΕΔΙΟ Αρ. 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ Μ 195

ΣΧΕΔΙΟ Αρ. 5 ΘΕΣΗ ΚΕΛ Μ 195

 

Categories