Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου για τα χρηματικά διαθέσιμα

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ή μη πλεοναζόντων κεφαλαίων και ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Μαρκοπούλου στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την από 20/04/2015 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄41), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄43).

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 29-09-2017

Categories