Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού. Τρίτη 10/10 και Τετάρτη 11/10.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 10η Οκτωβρίου του έτους 2017, ηµέρα TΡΙΤΗ και ώρα 17:00 µε τα
ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Ισολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Έγκριση πεπραγµένων προέδρου ∆.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την
χρήση έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
3. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζηµίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: 54/2017 απόφαση ΚΕ∆ΣΑ
4. Αναµόρφωση (3η
) Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
5. Μεταφορά Υπηρεσίας ∆ηµοτολογίου ∆ήµου Σαρωνικού στην ∆.Κ. Αναβύσσου.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
6. Λήψη απόφασης για την ένταξη των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας σε
κατηγορίες σύµφωνα µε την Ν. 4479/2017.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων ∆.
Σαρωνικού».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
8. Έγκριση παραλαβής του Β1 σταδίου της µελέτης « Καθορισµός χρήσεων γης του
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆.Κ. Σαρωνίδας του ∆ήµου Σαρωνικού»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου Σαρωνικού»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
10.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου
στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
11.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού
στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
12.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ.
Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
13.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και
συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της ∆.Ε.
Καλυβίων»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
14.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών.
15.Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Σαρωνικού.
Εισηγητής : Πρόεδρος ∆.Σ.
16.Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Σαρωνικού.
Εισηγητής : Πρόεδρος ∆.Σ.
17.-Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2016 (ορισµός ηµεροµηνίας και
καθορισµός χώρου), σύµφωνα µε το άρθρο 217 του ∆ΚΚ.
Εισηγητής : ∆ήµαρχος
18.Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρµακείου δυνάµει της υπ’ αριθµ 5188/04-07-2017
απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020» (κωδικό ΟΠΣ
5003608.)
Εισηγητής :Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
19.Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στην ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση
Philoxenia 2017 που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 10/11 έως και
12/11/2017, ορισµός αντιπροσωπίας του ∆ήµου, έγκριση µετακίνησης και δαπανών αυτής
καθώς και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
20.Λήψη απόφασης περί εορτασµού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2017.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 11η Οκτωβρίου του έτους 2017, ηµέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα
18:00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Απολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία
2. Έγκριση Ισολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Ορκωτός Λογιστής – Χονδρού Μαρία

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories