Αδιάσειστα στοιχεία για τον «Άγ. Γεώργιο-Σαν Τζώρτζη» από τον Δήμο Λαυρεωτικής.

Αδιάσειστα στοιχεία για τον «Άγ. Γεώργιο-Σαν Τζώρτζη» από τον Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει ότι το ζήτημα της διοικητικής υπαγωγής της έρημης βραχονησίδας «Άγ. Γεώργιος-Σαν Τζώρτζη» και των οικονομικών της συνεπειών από τη λειτουργία των ΑΠΕ, δεν έχει λήξει. Η δε μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τη νησίδα γίνεται με υποθαλάσσιο καλώδιο, που φθάνει μέχρι το Σούνιο και από εκεί συνεχίζεται πάλι υποθαλάσσια μέσα στο δίαυλο Λαυρίου-Μακρονήσου για να καταλήξει στον ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας.
Η απλή γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για την διοικητική υπαγωγή της νησίδας στον Δήμο Ύδρας δεν σημαίνει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτης, είναι υποχρεωμένος να την κάνει αποδεκτή, εφ’ όσον πεισθεί ότι το δίκαιο και το νόμιμο δεν τεκμηριώνονται και ότι αυτά ευρίσκονται στην πλευρά του Δήμου Λαυρεωτικής.
Σας κάνουμε πάντως γνωστό ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 της με αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β 3497/29-12-2014) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η Κ.Υ.Α. των Υπουργών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υφυπουργού του ιδίου Υπουργείου (Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/23-12-2014, ΦΕΚ 3497/Β΄ 29-12-2014) και ειδικότερα η παρ. 1 του άρθρου 3 αναφέρει-και την οποία μνημονεύει το ΦΕΚ, τεύχ. Δ΄, αρ. φύλλου 453/31-12-2015- ότι: «Η θέση των σταθμών Α.Π.Ε. [Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας] προσδιορίζεται από τα στοιχεία, που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ως διοικητικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων χρησιμοποιούνται τα όρια που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)http:www.inspire.okxe.gr. Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων χρησιμοποιούνται τα απογραφικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.»
Επομένως σύμφωνα με:
α) τα χαρτογραφικά δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, Ε.Υ.ΓΕ.Π – INSPIRE, στην Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών, www.geodata.gov.gr, όπου η νήσος “Άγ. Γεώργιος”εμφαίνεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής,

β)τα απογραφικά όρια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία απογραφή του έτους 2011, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 3465/28-12-2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» “Η νήσος Άγ. Γεώργιος (Σαν-Τζώρτζη) ή Βέλβινα” υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής.

Γι΄ αυτό τον λόγο σε πρόσφατα έγγραφα της Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ) (ΑΡ. /ΗΜ.:ΛΑΓΗΕ: 5657/5.9.2017, 6320/27.9.2017) προς τον Δήμο Λαυρεωτικής, με θέμα: «Καταβολή τέλους υπέρ ΟΤΑ» εμφαίνεται η καταβολή στο 100% του ειδικού τέλους στον Δήμο Λαυρεωτικής για τον μήνα Οκτώβριο 2016 μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο 2016, καθώς και από τον Ιανουάριο του 2017 έως και το Μάρτιο του 2017, συνολικού ποσού 432.255€, που απέδωσαν οι Εταιρείες του Αιολικού Πάρκου στη νησίδα Άγ. Γεώργιος, εφαρμόζοντας υποχρεωτικά το παραπάνω ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Στις 5 Οκτωβρίου του 2017, στο Υπουργείο Εσωτερικών έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού, κ. Π. Σκουρλέτη και αντιπροσωπείας του Δήμου Λαυρεωτικής, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, κ. Δημήτρη Λουκά, με την υποστήριξη όλων των βουλευτών Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ και του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Π. Φιλίππου. Ο Υπουργός, κ. Π. Σκουρλέτης, αφού άκουσε προσεκτικά τις διαχρονικά πολλαπλές πράξεις της ελληνικής κρατικής διοίκησης, που του παρουσιάσαμε, τις σχετικές με το θέμα, δεσμεύτηκε να εξετάσει τη νομική γνωμοδότηση (και ιστορική έκθεση) που θα του υποβάλουμε, ως Δήμος Λαυρεωτικής, για το εν λόγω ζήτημα. Η νομική γνωμοδότηση (όπως και η ιστορική έκθεση) θα περιλαμβάνει τα νέα στοιχεία, που έχουμε συγκεντρώσει και θα προσκομίσουμε, όπως και τα παλαιά-ως ενιαίο σύνολο- τα οποία, παρ’ ότι υποβληθέντα στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεν εμφαίνονται στην αξιολόγηση από το Ν.Σ.Κ. Με βάση όλα αυτά, πιστεύουμε ότι ο Υπουργός, κ. Π. Σκουρλέτης, μετά από ολοκληρωμένη εξέταση των δεδομένων, θα εκφέρει την δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του και θα λάβει την οριστική του απόφαση, με βάση τη δυνατότητα που του δίνει ο νόμος.

Παραθέτουμε, πέραν των ανωτέρω εκτεθέντων, ένα από τα πολλαπλά στοιχεία:

Πάνω στο σχέδιο της νησίδας « Βέλβινα ή Άγ. Γεώργιος» αναγράφεται η ένδειξη: «Τμήμα Δήμου Λαυριωτικής» στον χάρτη της Αττικής του έργου: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσίας της Ελλάδος, Άτλας των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, επί τη βάσει της διοικητικής διαιρέσεως της 31/12/1948, τόμος πρώτος. (Σημ. η υπογράμμιση δική μας).

Γραφείο Τύπου του Δήμου Λαυρεωτικής

Categories