20/11. Απολογισµός Πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 27η (EΙ∆ΙΚΗ) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε ΕΙ∆ΙΚΗ συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 217 του Κ∆Κ και το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 20η Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 µε το ακόλουθο θέµα ηµερήσιας διάταξης:
1. Απολογισµός Πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2016, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, τη διοίκηση του ∆ήµου και την εφαρµογή του
προγράµµατος δηµοτικής δράσης.
2. Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης έτους 2016.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories