Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 13/12

1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 107.295,00 € από το Υπουργείο
Εσωτερικών της 7ης ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 12ης µηνιαίας κατανοµής ΚΑΠ Επενδυτικών
δαπανών των ∆ήµων (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) έτους 2017 για έργα και επενδυτικές
δραστηριοτήτων (τακτική επιχορήγηση)”.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Αναµόρφωση(5)Προϋπολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ
3. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
4. Αποδοχή-έγκριση υποβάθµισης µελετητικού πτυχίου – Έγκριση συνέχισης εργασιών της
µελέτης «Κτηµατογράφηση – Μελέτη ΓΠΣ –Πολεοδόµηση – Μελέτη Π/Ε και δηµιουργία
Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για τη διαχείριση των πολεοδοµικών και
κτηµατογραφικών δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» αριθµός
σύµβασης 2887/2004.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
5. Λήψη απόφασης για την αλλαγή τίτλου της µελέτης «Κτηµατογράφηση – Μελέτη ΓΠΣ –
Πολεοδόµηση – Μελέτη Π/Ε και δηµιουργία Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών
για τη διαχείριση των πολεοδοµικών και κτηµατογραφικών δεδοµένων της Κοινότητας
Αναβύσσου του Ν. Αττικής» αριθµός σύµβασης 2887/2004.
6. Έγκριση-παραλαβή της µελέτης “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας νέου κοιµητηρίου
∆.Κ. Αναβύσσου” του ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση αντικατάστασης µέλους της Αναδόχου Σύµπραξης µελετών «ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ-
ΜΙΧ.ΛΙΟΝΗΣ-ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» της µελέτης «Κτηµατογράφηση – Μελέτη ΓΠΣ –
Πολεοδόµηση – Μελέτη Π/Ε και δηµιουργία Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών
για τη διαχείριση των πολεοδοµικών και κτηµατογραφικών δεδοµένων της Κοινότητας
Αναβύσσου του Ν. Αττικής» αριθµός σύµβασης 2887/2004.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
8. Επικαιροποίηση της αρίθµ. 190/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης Β2
σταδίου του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Αναβύσσου στο πλαίσιο της
µελέτης «Κτηµατογράφηση – Μελέτη ΓΠΣ –Πολεοδόµηση – Μελέτη Π/Ε και δηµιουργία
Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για τη διαχείριση των πολεοδοµικών και
κτηµατογραφικών δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» – αριθµός
σύµβασης 2887/2004.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) και της 1ης Συµπληρωµατικής
Εργασιών (1ης ΣΣΕ ) του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
10.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών.
11.Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου κ. Κατερινόπουλου Κων/νου για
την υπόθεση « Υποβολής προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά του διαγωνισµού της
ΕΤΑ∆ Α.Ε. απ 3973/23.5.2017 για τη µίσθωση 10 θέσεων στις αλυκές Αναβύσσου που
παρατάθηκε µε την απ 4336/2.6.2017 απόφαση για 14.6.2017καθως και αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων(ρύθµιση κατάστασης για την διαχείριση της παραλίας των Αλυκών).
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
12.Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής εξοπλισµού ΤΠΕ που δεν έχει αξία (παρ.6 του άρθρου
199 Ν. 3463/2006).
Εισηγητής: Αρµόδια Επιτροπή
13.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : Αναγνώστου Ευσταθίου, Τσάκου Αλεξάνδρου,
Αµαραντίδη Παναγιώτη & Σοφίας, Χανιώτη Αγγελικής, Τσουράκη Κωνσταντίνου,
Βασοπούλου Χρυσάνθης–Μαρίας, Βεντούρη Λεονάρδου, Καλογήρου Γεωργίου, ∆ήµου
Τριανταφυλλιάς, Χουρδάκη Ιωάννη, Σκυλάκη Εµµανουήλ, Μαϊδώνη Ελένης, Ψυλλάκη
Νικία, Αλεξιάδη Νικολάου, Χονδρού Βασιλικής, Χατζηρουσέα Νικολάου, Φιλίππου
Χρήστου
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
14.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου λόγω εκ
παραδροµής βεβαίωσή τους.
Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων
15.Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Τζιώκου Γεώργιου, Κολοκοτρώνη Κων/νου, Νικολάου
Χρήστου, Κεχαγιάολου Στέφανου, Αντωνοπούλου Ευαγγελίας, Λαµπρόπουλος Σωτήριος για
µείωση τελών ύδρευσης.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
16.Λήψη απόφασης επί αιτήµατος πολιτών για ασθενοφόρο όχηµα στον ∆ήµο Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Categories