Η Συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου Σαρωνικού της 24/1/18. video

ΙΧΘΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ. Με πρόταση Δημάρχου απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά οποιασδήποτε επέκτασης η μεταφοράς των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή του Δήμου Σαρωνικού και εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο να την υποστηρίξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 25/1/18 όπου θα συζητηθεί η σχετική τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια (προσφυγές κλπ)  εναντίον σχετικών αποφάσεων για την μετεγκατάσταση.

Τσαλικίδης: επαναφέρει το ζήτημα της ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ και θέτει το ζήτημα της πρόσφατης από το ΥΠΕΚΑ (8/11/17)  τροποποίησης της ΜΠΕ με την οποία ανοίγει ο δρόμος της παροχέτευσης άλλων δήμων της Αττικής στην Ψυττάλεια κάτι που καταρρίπτει το επιχείρημα της ΕΥΔΑΠ με το οποίο ανακλήθηκε η ένταξη του Σαρωνικού. Ζητάει να παρέμβει ο Δήμαρχος και να ζητήσει εξηγήσεις από ΕΥΔΑΠ – Α ΡΑΠΤΗ: Χρησιμοποιήθηκε ο Σαρωνικός για να μπουν άλλες περιοχές στην Ψυττάλεια – Δήμαρχος: Θα στείλω επιστολή στην ΕΥΔΑΠ και ύστερα θα αξιολογήσουμε την απάντησή τους. (video c. Δείτε και την νέα τροποποίηση της ΜΠΕ της Ψυττάλειας στην οποία αναφέρθηκε ο Μ.Τσαλικίδης)

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου τις εργασίες διαµόρφωσης του χώρου που θα στεγαστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες στην έδρα του ∆ήµου και την αποπεράτωση κτιρίου της ∆.Κ. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού για τη στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών του ∆ήµου στη νότια περιοχή. Δημόσιες ευχαριστίες του Δημάρχου και όλων των Δημοτικών Παρατάξεων και ανεξάρτητων Συμβούλων. (video E)


ΕΗΔ. Περί ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με την ευκαιρία της συζήτησης της γνωμοδότησης στο  Περιφερειακό Συμβούλιο της 25/1/18. Ο Δήμαρχος Σαρωνικού παραθέτει το ιστορικό στο Δημοτικό Συμβούλιο και ακολουθεί συζήτηση.

Ο Γ Σωφρόνης προτείνει την έκδοση απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία ο Δήμος Σαρωνικού τάσσεται εναντίον κάθε τέτοιου είδους ενέργειας


VIDEO F

23. Γνωµοδότηση επί εγγράφου µε αρ.πρωτ.16280/17της Περιφέρειας Αττικής ∆/νση Λαϊκών Αγορών περί χωροθέτησης (επέκτασης) λαϊκής αγοράς Καλύβια (επικαιροποίηση θέσεων)
24.Λήψη απόφασης επί αιτήµατος PETO περί µείωσης τελών ύδρευσης.
25. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Λουκάκη Χαράλαµπου και Πελεκάνου Θεόδωρου περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιµολόγιο Ύδρευσης.
26.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από τον 5451/2015χρηµατικό κατάλογο του ∆ήµου σύµφωνα µε το αρ.πρωτ.2515/11/94/1251-1520/27-12-2017 έγγραφο του Β΄Τµήµατος Τροχαίας Ανατολικής Αττικής.
Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας


VIDEO E

7.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων.
18.Λήψη απόφασης περί παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου « Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού»
19.Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στο πρόγραµµα «Περιβαλλοντικών Επιµορφωτικών ∆ράσεων» του ΠΑΚΟΕ µε τίτλο «Φύση:Περιβάλλον και Ενέργεια»(αφορά τη συµµετοχή του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλυβίων περιοχή Λαγονησίου).
20.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» που αφορά εργασίες για τη διαµόρφωση του χώρου που θα στεγαστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες στην έδρα του ∆ήµου.
21.Λήψη απόφασης περί αποπεράτωσης κτιρίου της ∆.Κ. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού για τη στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών του ∆ήµου στη νότια περιοχή.
22.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων

VIDEO D

5. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016.
7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11γ του Ν.4412/2016.
8. Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).
9. Λήψη απόφασης αντικατάστασης µέλους του αρµοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
10.Αντικατάσταση µέλους της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού.,
11.«Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νοµικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθµών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2018.»
12.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου επιτρεπόµενου χρηµατικού ορίου
κλήσεων κινητής τηλεφωνίας µηνιαίως.
13.Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 116/2004 και ορισµός επιτροπής εκτίµησης των εκποιούµενων οχηµάτων.
14.Λήψη απόφασης για το άνοιγµα και τη διαχείριση λογαριασµού σε Πιστωτικό Ίδρυµα για να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εγκεκριµένης πράξης « Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ/MIS 5002642.
15.Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης για «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού στην κεντρική παραλία Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού».
16.Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης για «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού στην παραλία Θυµάρι Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.


VIDEO C – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και η νέα τροποποίηση της ΜΠΕ της Ψυττάλειας

https://diavgeia.gov.gr


video B

1. Έγκριση ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού.

2. Έγκριση Προϋπολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.

3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την τεκµηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 .

4. Επικύρωση της 417/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Φεβρουάριο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού».

 

Categories